Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчання Системний аналіз
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Напрям підготовки - 6.040303 Системний аналіз

Назва кваліфікації: бакалавр за напрямом «Системний аналіз»

Звання: фахівець з системних наук та кібернетики

Основний напрям підготовки: системний аналіз

Рівень кваліфікації: бакалавр — базова вища освіта

Тривалість програми: 4 роки за денною формою навчання — (249 кредитів ECTS)

Вимоги до вступу: повна загальна середня освіта. За конкурсом. Наявність сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, вступне випробування з математики, фізики та української мови.

Програма підготовки включає:

Теоретичне навчання з дисциплін (229 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття ) і самостійної роботи. Програма підготовки складається з нормативної частини і вибіркової частини. Нормативна частина включає цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничої підготовки та професійно-практичної підготовки. Загальний обсяг теоретичної підготовки, який забезпечує отримання базової кваліфікації фахівця з інформаційно-комп’ютерних технологій, складає 154,5 кредитів ECTS. Блок навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблену підготовку, складає 54,5 кредитів ECTS та блок вільного вибору студентів — 20 кредитів ECTS.

Виконання курсових робіт з дисциплін спеціалізації: Алгоритми і аналіз складності (1 кредит ECTS), Архітектура обчислювальних систем (1 кредит ECTS), Бази даних та інформаційні системи (1 кредит ECTS) та Теорія управління (1 кредит ECTS).

Проходження двох навчальних практик: з базової кваліфікації (3 тижні — 3,5 кредити ECTS) та переддипломної (3 тижні — 3,5 кредити ECTS).

Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра (9 кредитів ECTS).

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів, захисту курсових робіт, захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає захист кваліфікаційної роботи бакалавра.

Опис результатів навчання: знання і розуміння:

 • сучасних алгоритмічних мов програмування;

 • теорії програмування та її використання, принципів об’єктно-орієнтованого програмування;

 • архітектури сучасних обчислювальних систем;

 • елементів теорії інформації та кодування;

 • моделей та методів оптимізації, теорії ігор та дослідження операцій та їх застосування;

 • основ, принципів та застосувань системного аналізу;

 • основ теорії керування;

 • основ побудови, архітектури та протоколів сучасних локальних та глобальних мереж, методів передачі даних в комп’ютерних мережах;

 • основ побудови та використання сучасних операційних систем;

 • основ побудови баз даних, логічної та фізичної структури баз даних;

 • моделей, методів та алгоритмів підтримки прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфліктних ситуацій;

 • методів моделювання складних систем;

 • методів застосування часових рядів для опису динаміки процесів;

 • знання випадкових процесів та чисельних методів;

 • теорії конфліктно-керованих систем;

 • синергетичних методів аналізу.

Застосування знань:

Застосовувати математичні методи оптимізації в задачах прийняття рішень в складних системах

Розробляти алгоритми прийняття оптимальних рішень в задачах багатокритеріальної оптимізації

Здійснювати системний аналіз взаємопов’язаних процесів різної природи, обгрунтовано формулювати критерії, обмеження та суттєві фактори при розробці моделей систем

Вирішувати задачі погнозування процесів в динамічних системах

Розробляти алгоритми підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операцій

Розробляти математичні моделі динаміки процесів у складі складних систем

Виконувати ідентифікацію параметрів математичної моделі об’єкта в реальному масштабі часу за умов зміни динаміки

Розробляти математичне забезпечення систем цифрового управління лінійними і нелінійними процесами

Виконувати системний аналіз процесів і полів з розподіленими параметрами

Розробляти бази даних та знань, проектувати логічну та фізичну структуру баз даних, вибирати системи управління БД та БЗ, вибирати структуру локальних та глобальних мереж

Розробляти програмне забезпечення систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, проводити налагодження та тестування створених програмних продуктів

Формування суджень:

Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з математики, фізики, системного аналізу, проектування та прийняття рішень для складних систем різної природи на основі системної методології

Здатність виконувати узагальнення висновків при взаємодії процесів різної природи

Детальні відомості про программу:

Номер за порядком або код

Назва предмету (укр.)

Назва предмету (англ.)

Назва предмету (рус.)

Кредити ECTS

Тип оціню

вання

1

Іноземна мова

Foreign language

 Иностранный язык

14

1

2

Ділова українська мова

Ukrainian

 Деловой украинский язык

1

1

3

Математичний аналіз

Mathematical anаlysis

 Математический анализ

25,5

0

4

Алгебра та геометрія

Algebra and Geometry

Алгебра и геометрия

9

0

5

Дискретна математика

Discrete mathematics

 Дискретная математика

9

0

6

Програмування та алгоритмічні мови

Programming and algorithmic languages

 Программирование и алгоритмические языки

13

0

7

Теорія програмування

Theory of programming

 Теория программирования

6

0

8

Архітектура обчислювальних систем

Architecture of computer systems

 Архитектура вычислительных систем

6

0

9

Історія України

History of Ukraine

 История Украины

1,5

1

10

Культурологія

Culturology

 Культурология

1

1

11

Фізика

Physics

 Физика

11

0

12

Теорія ймовірностей та математична статистика

Probability theory and mathematical statistics

 Теория вероятности и математическая статистика

7,5

0

13

Комп’ютерна графіка

Computer graphics

 Компьютерная графика

3,5

1

14

Філософія (релігієзнавство, етика, естетика, логіка)

Philosophy ( theology, ethics, esthetics, logic)

 Философия (религиеведение, этика, эстетика, логика)

1,5

1

15

Фiлософiя

Philosophy

 Философия

2,5

0

16

Чисельні методи

Computational methods

 Численные методы

7,5

0

17

Теорія керування

Control theory

 Теория управления

6,5

0

18

Алгоритми і аналіз складності

Algorythms and complexity analysis

 Алгоритмы и анализ сложности

3,5

1

19

Математична логіка і теорія алгоритмів

Mathematic logics and algorithms theory

 Математическая логика и теория алгоритмов

3,5

1

20

Теорія автоматів і формальних мов

Automator and formal languages theory

 Теория автоматов и формальных языков

3,5

1

21

Екологія

Ecology

 Экология

2

1

22

Диференціальні рівняння

Diferential equations

 Дифференциальные уравнения

5,5

0

23

Функціональний аналіз

Functional analysis

 Функциональный анализ

4,5

0

24

Теорія інформації і кодування

Theory of information and coding

 Теория информации и кодирования

3

1

25

Методи оптимізації

Optimization methods

 Методы оптимизации

6,5

0

26

Безпека життєдіяльності

Life security and labor safety

 Безопастность жизнедеятельности

3,5

0

27

Об’єктно-орєнтоване програмування

Object-oriented programming

 Объектно-ориентированное программирование

4

0

28

Синергетичні методи аналізу

Synergetic methods of analysis

 Синергетические методы анализа

3

1

29

Бази даних і інформаційні системи

Data bases and information methods

 Базы данных и информационные системы

6

1

30

Випадкові процеси

Random processes

 Случайные процессы

6,5

0

31

Психологія

Psychology

 Психология

1,5

1

32

Соціологія

Sociology

 Социология

1,5

1

33

Правознавство

Jurisprudence

 Правознавство

1,5

1

34

Політологія

Politology

 Политология

1,5

1

35

Операційні системи

Operational systems

 Операционные системы

3

1

36

Рівняння математичної фізики

Equations of mathematical physics

 Уравнения математической физики

3,5

1

37

Основи системного аналізу

Fundamentals of system analysis

 Основы системного анализа

6,5

0

38

Економіка і організація виробництва

Economics and production organization

 Экономика и организация производства

3

0

39

Економічна теорія

Theory of economy

 Экономическая теория

2

1

40

Системний аналіз стохастичних розподілених процесів

System analysis of stochastic processes

 Системный анализ стохастических распределнных процессов

2,5

1

41

Теорія ігор та дослідження операцій

Games theory and operations research

 Теория игр и исследование операций

3,5

1

42

Конфліктно-керовані системи

Conflict controlled systems

 Конфликтно-управляемые системы

3

1

43

Системи підтримки прийняття рішень

Decision making support systems

 Системы поодержки принятия решений

3,5

0

44

Моделювання складних систем

Complex systems modeling

 Моделирование сложных систем

4

0

45

Комп’ютерні мережі

Computer networks

 Компьютерные сети

4

0

46

Аналіз часових рядів

Time series analysis

 Анализ временных рядов

3,5

1
Практики

Practical training

 Практики
Виробнича практика

Basic training practice

 Производственная практика

3,5

0


Переддипломна практика

Specialized practical training

 Преддипломная практика

3,5

0
Курсові роботи

Academic year papers of specialization

 Курсовые работы
Алгоритми і аналіз складності

Algorithms and complexity analysis

 Алгоритмы и анализ сложности

1

0


Архітектура обчислювальних систем

Architecture of computer systems

 Архитектура вычислительных систем

1

0


Бази даних та інформаційні системи

Data bases and information systems

 Базы данных и информационные системы

1

0


Теорія управління

Control theory

 Теория управления

1

0


Кваліфікаційна робота бакалавра

Final bachelor thesis

 Квалификационная работа бакалавра

9

0


Всього кредитів

Total credits ECTS

 Всего кредитов

249


0 – якщо за предмет виставляється оцінка,

1 – якщо за предмет виставляється «зараховано», «не зараховано».

Академічні права: навчання за програмою підготовки магістра або спеціаліста

Професійні права: робота в якості фахівця в області системних наук, аналізу, проектування та прийняття рішень для складних систем різної природи на основі системної методології