Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчання Комп'ютерні науки
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Напрям підготовки - 6.050101 Комп’ютерні науки

Назва кваліфікації: бакалавр за напрямом «Комп’ютерні науки»

Звання: фахівець з комп’ютерних наук

Основний напрям підготовки: комп’ютерні науки

Рівень кваліфікації: бакалавр — базова вища освіта

Тривалість програми: 4 роки за денною формою навчання — (249 кредитів ECTS)

Вимоги до вступу: повна загальна середня освіта. За конкурсом. Наявність сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, вступне випробування з математики, фізики та української мови.

Програма підготовки включає:

Теоретичне навчання з дисциплін (229 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття ) і самостійної роботи. Програма підготовки складається з нормативної частини і вибіркової частини. Нормативна частина включає цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничої підготовки та професійно-практичної підготовки. Загальний обсяг теоретичної підготовки, який забезпечує отримання базової кваліфікації фахівця з інформаційно-комп’ютерних технологій, складає 158 кредитів ECTS. Блок навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблену підготовку, складає 50 кредитів ECTS та блок вільного вибору студентів — 21 кредит ECTS.

Виконання курсових робіт з дисциплін спеціалізації: Побудова та аналіз алгоритмів (1 кредит ECTS), Архітектура обчислювальних систем (1 кредит ECTS), Бази даних та інформаційні системи (1 кредит ECTS) та Теорія прийняття рішень (1 кредит ECTS).

Проходження двох навчальних практик: з базової кваліфікації (3 тижні — 3,5 кредити ECTS) та переддипломної (3 тижні — 3,5 кредити ECTS).

Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра (9 кредитів ECTS).

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів, захисту курсових робіт, захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає захист кваліфікаційної роботи бакалавра

Опис результатів навчання: знання і розуміння:

 • сучасних алгоритмічних мов програмування;

 • теорії програмування та її використання, принципів об’єктно-орієнтованого програмування;

 • основ комп’ютерної схемотехніки, елементів та пристроїв комп’ютерів;

 • архітектури сучасних обчислювальних систем;

 • елементів теорії інформації та кодування;

 • моделей та методів дослідження операцій та їх застосувань;

 • моделей, методів та алгоритмів прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфліктних ситуацій;

 • основ, принципів та застосувань системного аналізу;

 • основ теорії керування;

 • основ побудови, архітектури та протоколів сучасних локальних та глобальних мереж, методів передачі даних в комп’ютерних мережах;

 • методів прикладної статистики та їх застосувань для статистичної обробки даних;

 • основ побудови та використання сучасних операційних систем;

 • знання технологій розробки та тестування програм;

 • основ побудови, організації функціонування та проектування автоматизованих інформаційних систем;

 • основ побудови баз даних, логічної та фізичної структури баз даних;

 • основ побудови систем штучного інтелекту, мов штучного інтелекту та їх застосування в інтелектуальних системах прийняття рішень.

Застосування знань:

Розробляти постановки задач оптимізації прийняття рішень у виробничих та економічних системах в умовах ризику та невизначеності; розробляти математичні моделі оптимізації рішень, що приймаються в мікро та макроекономічних системах

Застосовувати математичні методи оптимізації в задачах прийняття рішень в виробничих системах , макроекономіці та фінансовій сфері

Розробляти алгоритми прийняття оптимальних та раціональних рішень та пошуку найкращих компромісних рішень в задачах багатокритеріальної оптимізації

Здійснювати системний аналіз об’єктів та систем інформатизації, обґрунтовано вибирати критерії, обмеження та суттєві фактори при розробці моделей систем, проводити статистичну обробку вхідних даних та результатів моделювання

Вирішувати задачі прогнозування процесів в економіці та фінансовій сфері

Розробляти бази даних та знань, проектувати логічну та фізичну структуру баз даних, вибирати системи керування БД та БЗ

Вибирати структуру локальних та глобальних комп’ютерних мереж; вибирати відповідні протоколи та стеки протоколів локальних та глобальних комп’ютерних мереж; проводити аналіз функціональних характеристик та показників якості комп’ютерних мереж; оцінювати надійність та живучість комп’ютерних мереж; вибирати маски адрес комп’ютерних мереж та виконувати структуризацію мереж за допомогою масок

Розробляти програмне забезпечення об’єктів інформатизації, експертних систем та систем підтримки прийняття рішень, проводити відлагодження та тестування створених програмних продуктів

Застосовувати ідеї, принципи та методи штучного інтелекту при розробці систем інтелектуального аналізу великих масивів даних;

Виконувати проектні роботи на різних стадіях (розробка ТЗ, технічний та робочий проект) систем інформатизації в різних галузях економіки

Формування суджень:

Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з математики, фізики та комп’ютерних наук

Здатність здійснювати економічний, технічний та системний аналіз інноваційних проектів

Здатність використовувати професійні знання та практичні навички для вирішення практичних завдань з напряму «Комп’ютерні науки»

Детальні відомості про программу:

Номер за порядком або код

Назва предмету (укр.)

Назва предмету (англ.)

 Назва предмету (рус.)

Кредити ECTS

Тип оціню

вання

1

Іноземна мова

Foreign language

 Иностранный язык

14

1

2

Українська мова

Ukrainian

 Украинский язык

1

1

3

Математичний аналіз

Mathematical anlysis

 Математический анализ

25

0

4

Алгебра та геометрія

Algebra and Geometry

 Алгебра и геометрия

9,5

0

5

Дискретна математика

Discrete mathematics

 Дискретная математика

13

0

6

Програмування та алгоритмічні мови

Programming and algorithmic languages

 Программирование и алгоритмические языки

13

0

7

Теорія програмування

Theory of programming

 Теория программирования

6

0

8

Побудова та аналіз алгоритмів

Algorithms construction and analysis

 Построение и анализ алгоритмов

4

1

9

Архітектура обчислювальних систем

Architecture of computer systems

 Архитектура вычислительных систем

7,5

0

10

Інженерна та комп’ютерна графіка

Technical and computer graphics

 Инженерная и компьютерная графика

2

1

11

Iсторiя України

History of Ukraine

 История Украины

1,5

1

12

Культурологія

Culturology

 Культрология

1

1

13

Фізика

Physics

 Физика

10

0

14

Теорія ймовірностей та математична статистика

Probability theory and mathematical statistics

 Теория вероятности и математическая статистика

9

0

15

Філософія (релігієзнавство, етика,

естетика, логіка)

Philosophy ( theology, ethics, esthetics, logic)

 Философия (религиеведение, этика, эстетика, логика)

1,5

1

16

Фiлософія

Philosophy

 Философия

2,5

0

17

Чисельні методи

Computational methods

 Численные методы

7,5

0

18

Екологія

Ecology

 Экология

2

1

19

Технічне забезпечення інформаційних технологій

Technical support of information technologies

 Техническое обеспечение информационных технологий

2

1

20

Теорія інформації і кодування

Theory of information and coding

 Теория информации и кодирования

3

1

21

Прикладна статистика

Applied statistics

 Прикладная статистика

3

1

22

Дослідження операцій/Методи оптимізації

Operations Research/ optimization methods

 Исследование операций/методы оптимизации

9

0

23

Комп’ютерна схемотехніка

Computer elements and devices

 Компьютерная схемотехника

5,5

0

24

Безпека життєдiяльностi та охорона праці

Life security and labor safety

 Безопастность жизнедеятельности и охрана труда

3,5

0

25

Об’єктно-орієнтоване програмування

Object-oriented programming

 Объектно-ориентированное программирование

3

0

26

Моделювання складних систем

Complex systems modelling

 Моделирование сложных систем

4

0

27

Теорія керування

Control theory

 Теория управления

3

1

28

Бази даних і інформаційні системи

Data bases and information systems

 Базы данных и информационные системы

6,5

0

29

Операційні системи

Operational systems

 Операционные системы

4

0

30

Мікро- та макроекономічні системи

Microeconomics and macroeconomic systems

 Микро- и макроэкономические системы

5,5

0

31

Психологія

Psychology

 Психология

1,5

1

32

Соцiологiя

Sociology

 Социология

1,5

1

33

Правознавство

Jurisprudence

 Правознавство

1,5

1

34

Полiтологiя

Politology

 Политология

1,5

1

35

Економічна теорія

Theory of economy

 Экономическая теория

2

1

36

Основи електротехніки та електроніки

Fundamentals of electrical engineering and electronics

 Основы электротехники и электроники

4

0

37

Основи системного аналізу

Fundamentals of system analysis

 Основы системного анализа

4,5

0

38

Теорія прийняття рішень

Decision making theory

 Теория принятия решений

5

0

39

Економіка і організація виробництва

Economics and production organization

 Экономика и организация производства

3

0

40

Комп’ютерні мережі

Computer networks

 Компьютерные сети

4,5

0

41

Основи побудови систем штучного інтелекту

Fundamentals of artificial intelligence systems

 Основы искусственного интеллекта

4,5

0

42

Проектування автоматизованих інформаційних систем

Automated information systems design

 Проектирование автоматизированных информационных систем

3

0

43

Алгоритми і технології паралельних обчислень

Algorithms and technologies of parallel computing

 Алгоритмы и технологии параллельных вычислений

4

0

44

Технологіі розробки та тестування програм

Software design and testing technologies

 Технологии разработки и тестирования программ

3,5

1

45

Мови штучного інтелекту

Artificial intelligence languages

 Языки искусственного интеллекта

3

1


Практики

Practical training

 Практики
Виробнича практика

Basic training practice

 Производственная практика

3,5

0


Переддипломна практика

Specialized practical training

 Преддипломная практика

3,5

0


Курсові роботи

Academic year papers of specialization

 Курсовые работы
Побудова та аналіз алгоритмів

Algorithms construction and analysis

 Построение и анализ алгоритмов

1

0


Архітектура обчислювальних систем

Architecture of computer systems

 Архитектура вычислительных систем

1

0


Бази даних та інформаційні системи

Data bases and information systems

 Базы данных и информационные системы

1

0


Теорія прийняття рішень

Decision making theory

 Теория принятия решений

1

0


Кваліфікаційна робота бакалавра

Final bachelor thesis

 Квалификационная работа бакалавра

9

0


Всього кредитів

Total credits ECTS

 Всего кредитов

249


0 – якщо за предмет виставляється оцінка,

1 – якщо за предмет виставляється «зараховано», «не зараховано».

Академічні права: навчання за програмою підготовки магістра або спеціаліста

Професійні права: професійна діяльність пов’язана з роботою в якості фахівця в області інформаційно-комп’ютерних технологій з розробки інформаційного та програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем, надання сервісних послуг з налагодження та експлуатації комп’ютерних систем, а також адміністратора баз даних та комп’ютерних мереж