Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Обучение
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Общее описание

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України (ІПСА), який функціонує в структурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» і має ІV рівень акредитації, було створено у 1997 році за Постановою Кабінету Міністрів України на базі Науково-дослідного інституту прикладного системного аналізу НАН України і Міністерства освіти України та кафедри «Математичні методи системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Створення інститут подвійного підпорядкування (Міносвіти і науки України та НАН України) пов’язано з організацією в Україні цілеспрямованих наукових досліджень, проведенням і координацією науково-технічної та освітньої діяльності в сфері прикладного системного аналізу, сучасних інформаційних технологій і комп’ютерних наук.

У червні 2006 року до складу навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» увійшла кафедра систем автоматизованого проектування (САПР) і її науково-дослідний інститут інформаційних ресурсів «ІНФОРЕС». Це було зроблено з ціллю поєднати зусилля і досвід двох визнаних колективів з підготовки фахівців в галузі комп’ютерних наук і забезпечити більшу комплексність наукових досліджень, що проводяться в ІПСА. На кафедрі САПР створена відома в країні і за кордоном наукова школа в галузі систем автоматизованого проектування, яка проводить дослідження, розробку й впровадження новітніх математичних методів моделювання технічних і соціально-економічних об’єктів та оптимізації їх параметрів і характеристик, принципів організації розподілених програмно-технічних мережних комплексів проектування і навчання. Факультет системних досліджень створено у 2007 році на базі кафедри ММСА та САПР, яка змінила назву на кафедру «Системного проектування».


1. Координатор ECTS


Координатором ECTS від факультету призначено заступника декана з навчано-виховної та організаційної роботи Яковлеву Аллу Петрівну. Контактна інформація : 03166 м.Київ, пр.Перемоги, 37, корп.14, кім.51; тел.241-68-93, тел.-факс. 236-39-87, e-mail : .

Координатор від факультету є тією особою, яка підтримує ділові зв’язки зі студентами та викладацьким складом кафедри чи факультету і займається , більшою мірою, практичними й навчальними аспектами реалізації ECTS.

Він більш детально інформує студентів про ECTS, наприклад забезпечує студентів інформаційними пакетами, що надійшли від закладів-партнерів, допомагає студентам заповнити форму заяви, пояснює процедуру визнання освіти і оформлення документів (навчальний контракт, перелік оцінок дисциплін) і т.д. Координатор від факультету спрямовує студента на розробку програми навчання, поєднуючи навчальні вимоги з індивідуаль-ними інтересами.

Зв’язок між місцевими і закордонними закладами офіційно здійснюється координаторами від факультетів, які обмінюються формами заяв і підписаними копіями, обговорюють програми навчання, готують перелік оцінок дисциплін для студентів, що від’їджають на навчання а також для тих, хто повертається після завершення навчання у їхньому закладі.

Координатори від факультетів інформують своїх колег про ECTS і її втілення з точки зору розподілення кредитів для всіх курсів кафедри/факультету.


2. Структура кафедри та основні напрями

науково-дослідної роботи


Підготовку висококваліфіційних магістрів та інженерів-системних аналітиків та магістрів і інженерів з комп’ютерних систем за IV рівнем акредитації в ІПСА здійснюють досвідчені викладачі та провідні вчені НАН України з Інституту прикладного системного аналізу, Інституту кібернетики, Інституту космічних досліджень, Інституту математики, Інституту проблем реєстрації інформації та НТУУ «КПІ». Серед них 1 академік НАН України, 15 професорів, 26 доцентів.

Зараз в Інституті навчається понад півтори тисячі студентів. Організація навчального процесу в Інституті, зокрема на кафедрі математичних методів системного аналізу, здійснюється за кредитно-модульною системою, яка є основою європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS). Впровадження системи ECTS - один з ключових напрямків інтеграції вищої освіти України до загально-європейського освітнього простору.

Основними напрямами наукової діяльності ІПСА є:

 • розробка принципів і методів системного аналізу;
 • проведення прикладних досліджень у сфері системного аналізу;
 • аналіз і проектування складних інформаційних систем;
 • прогнозування державних проблем;
 • системні дослідження в сфері глобальних змін;
 • комп’ютерне проектування в інформаційному середовищі Internet, використання GRID технологій;
 • проектування мережних мультимедіа інформаційних ресурсів;
 • сучасні засоби комп’ютерного оптимального проектування інженерних об’єктів і соціально-економічних систем;
 • системи комплексного автоматизованого проектування заказаних великих інтегральних схем (ВІС) і мікроелектронно-механічних систем (МЕМС);
 • здійснення широкомасштабних міжнародних зв’язків у сфері освіти і науки;
 • сталий розвиток та глобальне управління.


3. Умови навчання


Основне завдання кафедри ММСА – підготовка нової генерації системних аналітиків, здатних вирішувати складні міждисциплінарні задачі у різних сферах науки, техніки та розвитку держави.

В обладнаних за найсучаснішими принципами комп’ютерних лабораторіях та класах створені всі умови для практичних занять, зокрема для проведення навчальних курсів мереженої академії CISCO з проектування, побудови та адміністрування локальних і глобальних мереж. Відкрито клас для підготовки фахівців по роботі з рішеннями SAP з використанням обладнання – тонкий клієнт Sun Ray 270 client, 4 USB 1.1 ports,2 serial ports, закріплений на 17” плоский монітор, 1280х1024 max resolution, ROHS-6 complaint (Модель – NTC-202-00). На кафедрі є бібліотека, де зібрані навчально-методичні видання з дисциплін навчальних планів базових бакалаврських та магістерських програм. Студенти можуть також користуватися бібліотечним фондом НТУУ ”КПІ”.


4. Програми навчання


Проведення освітньої діяльності на кафедрі ММСА з підготовки бакалаврів і магістрів із 2007/2008 навчального року здійснюється за напрямами:

- 6.040303 Системний аналіз (за програмою професійного спрямування «Системний аналіз і управління», кваліфікація – бакалавр прикладної математики);

- 6.040302 Інформатика (за програмою професійного спрямування «Соціальна інформатика», кваліфікація – бакалавр прикладної математики);

- 6.050101 Комп’ютерні науки (за програмою професійного спрямування “Інтелектуальні системи прийняття рішень», кваліфікація – бакалавр комп’ютерних наук).

Нормативний термін навчання за програмою підготовки бакалавра за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців (заочною – 4 роки 5 місяців). Нормативний термін навчання за програмою підготовки магістра – 1 рік 10 місяців.
5. Методи викладання і навчання


ECTS – система базується на домовленості, що 60 кредитів вимірюють трудомісткість (навчальне навантаження) студента очної форми навчання протягом одного академічного року. Тому один кредит ECTS складає 36 академічних годин. Загальна трудомісткість навчання для одержання ступеня бакалавра, що нормативно триває 3 роки 10 місяців, складає не менше 240 кр. Трудомісткість навчального навантаження студента в термінах ECTS включає час, витрачений на відвідування аудиторних занять, проходження практики, самостійну роботу (підготовку до занять та контрольних заходів, виконання індивідуальних семестрових завдань, підготовку дипломної роботи), а також семестровий контроль. Залікові кредити є способом визначення кількісних результатів навчання студента – набору компетенцій (що студент буде знати, чим здатний володіти, що має вміти після завершення певної частини процесу навчання).

За синхронною організацією навчального процесу необхідна наявність попередньо складенного разкладу навчальних занять. На кафедрі ММСА використовується поточно-групова організація навчального процесу. Кожен потік і кожна група створюється на один семестр для вивчення конкретної дисципліни під керівництвом конкретного викладача. Особливістю є обов’язкове планування змісту самостійної роботи студентів.

У кожну екзаменаційну сесію планується три екзамени. Це найважливіші дисципліни (кредитні модулі) природничо-наукової та професійно-практичної підготовки. Ще за двома кредитними модулями планується диференційний залік. За всіма іншими кредитними модулями планується залік. Ці модулі оцінюються в системі ECTS – диференційовано, а в традиційних оцінках – «зараховано/не зараховано». Таких кредитних модулів у кожному семестрі не більше 5.

У кожному семестрі планується лише одне індивідуальне завдання з певної дисципліни. У семестрі планується лише один курсовий проект або робота. Загальна кількість курсових проектів та робіт за бакалаврською програмою підготовки - не більше 5. На перших трьох курсах навчальний рік має два семестри по 18 тижнів та дві екзаменаційні сесії по 2 тижні. Кожний академічний тиждень дорівнює 54 годинам навчальної роботи студента, тобто 1,5 кредиту ECTS. Таким чином, 18 тижнів теоретичного навчання в семестрі дає 27 кр., а 2 тижні екзаменаційної сесії – ще 3 кредити. Загалом у семестрі 30 кредитів, а в навчальному році – 60 кредитів. На третьому курсі додатково передбачено 4 тижні виробничої практики, що дає 6 кредитів. На четвертому курсі передбачено захист дипломних робіт (проектів). Тому сьомий семестр – стандартний, а у восьмому семестрі 9 тижнів теоретичного навчання на тиждень + екзаменаційна сесія (15 кр.), а також 10 тижнів (15 кр.) – переддипломна практика та дипломне проектування.


6. Шкала виставлення оцінок


На кафедрі ММСА впроваджена рейтингова система оцінювання успішності навчання (РСО), що визначає академічний рейтинг студентів та забезпечує реалізацію дидактичного принципу, активізує навчальну роботу протягом семестру. Успішність засвоєння окремих кредитних модулів оцінюється сумою набраних балів – рейтинговою оцінкою (RD), а успішність студента в цілому – за академічними рейтингами. Система бальної оцінки є основним методом оцінювання роботи студента. В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання.

Положення про РСО з дисциплін кафедри, які встановлюють особливості рейтингу з кредитних модулів, методику його розрахунку та принципи використання, обговорюються й ухвалюються на засіданні кафедри ММСА. На початку навчального року доводиться до студентів і протягом року залишається незмінним. Положення про РСО є додатком до робочої навчальної програми дисципліни. Для побудови РСО визначається система контрольних заходів з кожного кредитного модуля: певне індивідуальне семестрове завдання, модульні контрольні роботи, колоквіуми, звіти та захист лабораторних робіт, а також поточний контроль на практичних і семінарських заняттях. Далі визначаються максимальні бали з кожного контрольного заходу ( - вагові бали) з урахуванням важливості, трудомісткості та обсягу певної навчальної діяльності студента. Сума вагових балів визначає розмір ( R ) шкали РСО з певного кредитного модуля, семестрова атестація з якого передбачена у вигляді заліку . Розмір ( R ) шкали РСО з кредитного модуля, семестрова атестація з якого передбачена у вигляді екзамену, формується як сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру та вагового балу з екзамену : . Складова екзаменаційного контролю має бути не менше 40-30%.

Враховуючи обсяг кожного кредитного модуля та його особливості, розмір R – шкали може бути різним, стандартною є система переведення рейтингової оцінки в ECTS та традиційні оцінки.

Система оцінювання якості навчання студента – стандартизована та формалізована. Для цього, виходячи зі значення вагових балів , розробляються критерії оцінювання в системі «якість – рейтингові бали » для кожного контрольного заходу з визначенням певних рівнів засвоєння навчального матеріалу та сформованості вмінь. Так само розробляються критерії екзаменаційного оцінювання.

Штрафні бали можуть передбачатись за несвоєчасне виконання індивідуального семестрового завдання або захист лабораторних робіт, за відсутність без поважних причин на практичних і семінарських заняттях.

За виконання творчих робіт з дисципліни (наприклад, участь у факультетських та інститутських олімпіадах з дисципліни, участь у конкурсах робіт, підготовка рефератів та оглядів наукових праць, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни, тощо) студентам можуть нараховуватися додаткові, заохочувальні бали. Сума як штрафних, так і заохочувальних балів не має перевищувати 0,1 .

Схему функціонування РСО з кредитного модуля, семестрова атестація з якого передбачена у вигляді заліку (диференційованого заліку), подано на рис.1.

Рис.1. Схема функціонування РСО – 1.

Рейтингова оцінка з кредитного модуля, семестрова атестація з якого передбачена у вигляді екзамену, подана на рис.2

Рис.2. Схема функціонування РСО - 2.

Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки для виставлення їх до екзаменаційної (залікової) відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до таблиці:

Значення рейтингу з кредитного модуля

Оцінка ECTS та визначення

Відеоток

Традиційна екзаменаційна оцінка (диф.зал.)

Традиційна залікова оцінка

0,95R≤RD

А - Відмінно

10

Відмінно

Зараховано

0,85R≤RD

В - Дуже добре

25

Добре

0,75R≤RD

С - Добре

30

0,65R≤RD

D - Задовільно

25

Задовільно

0,6R≤RD

E - Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

10

RD

Fx - Незадовільно


Незадовільно

Незараховано

RD(екзамен)

F - Незадовільно (потрібна додаткова робота)


Не допущено

Attachments