Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Наука Проекти
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • Русский
  • Українська

Проекти на замовлення МОН України

Наукові проекти, що виконуються за рахунок бюджетного фінансування Міністерства освіти і науки України

 

1. Розробка інформаційної платформи сценарного аналізу як базового  інструментарію технологічного передбачення

Науковий керівник проекту – академік НАНУ М.З.Згуровський

Розроблено інструментарій технологічного передбачення у вигляді інформаційної платформи сценарного аналізу, що являє собою комплекс математичних, програмних, логічних і організаційних засобів і інструментів для визначення послідовності застосування окремих методів якісного аналізу, взаємозв'язків між ними й у цілому формування самого процесу. Програмне забезпечення платформи сценарного аналізу буде являти собою мережну інформаційну систему прийняття рішень і включати спеціальні компоненти, у тому числі математичний апарат і програмне середовище, що реалізують технологію сценарного аналізу. Зручний і гнучкий інтерфейс користувача дозволить через Інтернет залучати до роботи експертів і швидко одержувати й обробляти їхні рішення, організовувати спілкування, взаємозв'язок і обмін інформацією між кожним експертом і організатором експертизи. Інформаційна платформа сценарного аналізу реалізовується як розподілена крос-платформна система, що побудована по архітектурі клієнт-сервер.

Проект має широке практичне застосування, зокрема для стратегічного планування космічної галузі України, машинобудівного комплексу та деяких інших галузей та великих підприємств.

 


2. Системне управління безпекою та працездатністю складних технічних систем в умовах багатофакторних ризиків

Науковий керівник проекту – професор Н.Д.Панкратова

Пропонуються і обґрунтовуються концепція, стратегія, методи, моделі та алгоритми забезпечення гарантованої безпеки складних технічних систем у реальних умовах неповноти, невизначеності, неточності і суперечливості вихідної інформації при наявності граничного обмеження часу на цикл формування і реалізацію рішень. Розв’язуються задачі створення інноваційної системи управління безпекою та працездатністю складних технічних систем для забезпечення раціонального рівня їх працездатності та гарантованої безпеки в режимі реального часу на основі системно узгодженого контролю функціонування об’єкту та моніторингу, оцінювання та прогнозування динаміки багатофакторних ризиків та ресурсу допустимого ризику позаштатних, критичних, надзвичайних ситуацій, аварій и катастроф.

Створені концепції та стратегії управління ризиками для складних технічних систем на базі запропонованих математичних моделей алгоритмів системного прогнозування, мінімізації та оцінювання ризиків у динаміці функціонування технічних систем та об’єктів забезпечать запобігання аварійних та катастрофічних ситуацій, що створює умови відвернення екологічних наслідків і значної економії матеріальних засобів та грошових коштів.

 

 

3.Системні дослідження моніторингових засобів технічної діагностики природних та будівельних об’єктів в складних умовах

Науковий керівник проекту – професор Ю.І. Калюх

Основний зміст роботи: аналіз та обґрунтування експериментальних методів комплексних геофізичних досліджень літодинамічних процесів; розроблення правил, алгоритмів та прикладної методики оцінки стану і надійності природних та будівельних об’єктів методом вібраційної діагностики; розробка системних методів вибору основних параметрів моніторингових засобів технічної діагностики (чутливих елементів, електронних перетворювачів, системи фільтрів та ін.); розробка відповідних комп’ютерних програм, їх тестування та апробація; дослідження можливості застосування мобільного експериментального зразка контрольно-вимірювальної апаратури для оцінки ймовірності ризику виникнення аварійної ситуації на природних та будівельних об’єктів у режимі реального часу.

В результаті виконання проекту очікується отримати конкурентоспроможну методику та програму моніторингової системи технічної діагностики з використанням сучасних програмних та апаратних засобів: мобільного експериментального зразка контрольно-вимірювальної апаратури у комплексі з інформаційно-програмним забезпеченням для оцінки ймовірності ризику виникнення аварійної ситуації на природних та будівельних об’єктів у режимі реального часу.


 

4.Розробка методів підтримки прийняття рішень в економічних процесах на основі ідентифікації параметрів і прогнозування ризиків

Науковий керівник проекту – професор В.Д. Романенко

Роботу присвячено створенню теоретичних основ і методів для підтримки прийняття рішень в економіко-фінансових процесах на основі ідентифікації динамічних параметрів процесів, прогнозування і технологічного передбачення фінансових ризиків, сценарних методів передбачення екстремальних збурень, комплексування прогнозів, отриманих різними методами прогнозування, і на основі побудови дерева рішень стосовно відповідних ознак, що дозволяє знайти найбільш адекватний метод прогнозування.

В проекті також буде створена методологія прогнозування змінної дисперсії вихідних координат гетероскедастичних процесів при різнотемповій дискретизації координат, що надасть можливість прогнозувати дисперсію на великий період дискретизації, який дорівнює декільком базовим періодам дискретизації.

У результаті використання проекту буде створено інформаційне програмне забезпечення системи підтримки прийняття рішень для ідентифікації параметрів математичних моделей економічних процесів, прогнозування і технологічного передбачення фінансових ризиків. Програмний комплекс по прогнозуванню фінансових ризиків буде використовуватись в управліннях прогнозування ризиків банків Надра, Укрексімбанк, Укрсоцбанк, Форум та ін.

Теоретичні розробки по темі будуть використані в створенні інструментарію прийняття рішень при розробці проектів інвестування капіталу, при стратегічному і оперативному управлінні пасивами та активами банківської системи.

 


5.Нейромережні та мультиагентні моделі, сценарні підходи та геоінформаційні системи в дослідженні соціо-економічних систем

Науковий керівник проекту – професор О.С. Макаренко

В проекті будуються та досліджуються нові моделі великих соціо-економічних систем, в тому числі з врахуванням ментального фактору. Основними завданнями є наступні: створення моделей, що дозволяють вивчати складні соціо-економічні системи; створення підходів до вивчення закономірностей варіантів розвитку систем та оцінок ризиків можливих сценаріїв; вивчення процесів в реальних соціальних системах засобами аналізу наявної статистичної інформації; розробка застосувань геоінформаційних систем до соціальних систем та прийняття рішень.

Спеціально для практичних застосувань розробляються методики, що сполучають переваги системного аналізу та моделювання зі зручностями представлення реальних соціо-економічних даних в геоінформаційних системах. Так, розроблено комп’ютерні програми для розгляду сценаріїв міграції населення України, для розгляду сценаріїв виносу шкідливих виробництв за межі Києва, програми для моделювання руху великих скупчень людей в умовах складної забудови та надзвичайних подій.

 

 

6.Розробка методів аналізу, прогнозування та діагностики процесів з невизначеностями на основі байєсової теорії

Науковий керівник проекту – професор П.І.Бідюк

На основі існуючої теорії байєсового оцінювання та формування статистичного висновку пропонується розробка нових методів математичного описання процесів із структурними та статистичними невизначеностями з метою їх поглибленого дослідження, прогнозування поведінки, автоматичної діагностики та керування. Зокрема, для описання статики та динаміки процесів будуть використані запропоновані в літературі мережі Байєса, які є ефективним інструментом представлення даних та знань в кількісній та якісній формах.

Буде розроблено новий метод навчання мережі у формі ациклічного спрямованого графа та формування висновку на її основі із забезпеченням відкритості мережі для введення нової інформації з метою підвищення якості результату – прогнозу або керуючого впливу.  Метод відноситься до області штучного інтелекту і забезпечує ефективне оцінювання ймовірностей подій за допомогою ітераційних алгоритмів обробки даних і знань про об’єкт. Пропонований метод відрізняється високою швидкістю навчання мережі та високою ефективністю (точністю) дослідження складних статичних і динамічних процесів при наявності невизначеностей статистичного і структурного типу.

Напрямками застосування даного методу є наступні: ситуаційний аналіз в економіці та складних технічних системах; розробка автоматизованих систем діагностики та локалізації відмов; інформаційні пошукові системи; автономне управління безпілотними підводними об’єктами; діагностичні системи в медицині та інші. Впровадження результатів передбачається на об’єктах міністерства оборони з метою підвищення якості діагностики технічних систем, на виробничих підприємствах з метою визначення оптимальних стратегій їх розвитку, в міністерстві надзвичайних ситуацій з метою прогнозування нештатних подій.

 


7.Функціонально-топологічні методи аналізу та оптимального керування нелінійними системами з розподіленими параметрами при фазових обмеженнях

Науковий керівник проекту – член-кор. НАНУ В.С. Мельник

В проекті будуть розроблені топологічні методи та методи нелінійного аналізу, орієнтовані на вивчення задач керування і оптимізації об’єктів, що описуються системами нелінійних операторних, диференційно-операторних рівнянь, а також еволюційних включень і варіаційних нерівностей в функціональних просторах. Для даного класу систем розробляється новий підхід, що ґрунтується на теорії многозначних розв’язуючих операторів, теорії многозначних динамічних систем, теорії топологічного ступеня для мультивідображень класу (S+).

Буде використано при дослідженні асимптотичної поведінки розв’язків широкого кола нелінійних еволюційних рівнянь, початковий стан яких не визначає однозначно їх подальшої поведінки. Зокрема, при дослідженні глобальних атракторів нелінійних рівнянь гідродинамічного типу, рівнянь хімічної кінетики тощо.

 


8. Розробка на основі системного аналізу та теорії ігор нових методів розподілу та керування обмеженими ресурсами

Науковий керівник проекту – професор В.В. Остапенко

Робота присвячена математичному моделюванню процесів у сфері екології та соціології, та розробці нових методів теорії ігор. Екологічні та соціологічні проблеми тісно пов‘язані між собою, а їх розв‘язання потребує системного підходу. Пропонується ігровий підхід, який дозволяє врахувати цілі різних соціальних груп.

Екологічні моделі базуються на задачах керування потоками у мережах складної структури. Розробляються нові методи знаходження оптимального керування з урахуванням екологічних проблем, які спираються на підходи теорії ігор.

Розробка може бути впроваджена в процесі моделювання боротьби різних партій за електорат, промислових фірм за ринки збуту, оцінки впливовості фракцій парламенту з урахуванням їх чисельності.