Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна ФДП ФДП :: Організація учбового процесу
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • Русский
 • Українська

ФДП :: Організація учбового процесу

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК №1

(МАТЕМАТИКА+ФІЗИКА)

Атестація слухачів ІДП.

Планові рейтингові заходи.

Прикінцевий рейтинг.

Випускні (атестаційні) іспити.

  1. В Інституті доуніверситетської підготовки та професійної орієнтації (ІДП) НТУУ „КПІ” впроваджено модульно-рейтингову технологію навчання та поточного контролю. Вивчення слухачами всіх найбільш важливих розділів (модулів) профілюючих дисциплін супроводжується повним методичним забезпеченням, орієнтованим на рівень вимог до вступників до НТУУ „КПІ”.
  2. Атестацію слухачів ІДП здійснює Центр тестування та моніторингу знань (ЦТМЗ) НТУУ „КПІ” шляхом проведення протягом навчального року планових рейтингових заходів – поточних рейтингових заходів та випускних (атестаційних) випробувань.
  3. Основними формами поточного рейтингового контролю є індивідуальні атестаційні роботи (ІАР) та планові атестаційні контрольні роботи (ПАКР).
  4. ІАР є різновидом самостійної роботи слухачів ІДП. Вони виконуються ними заочно протягом відповідного навчального циклу.
  5. Виконання ІАР слід розглядати як етап підготовки до очних ПАКР та випускних (атестаційних) випробувань.
  6. Оцінювання розв’язання завдань ІАР:

   1)      завдання виконано правильно – 2 бали;

   2)      завдання виконано в основному правильно, але містить 1-2 недоліки – 1 бал;

   3)      завдання виконано неправильно – 0 балів.

   1. Якщо сумарний бал, отриманий слухачем за розв’язання всіх завдань ІАР складає не менше 80% від максимально можливого сумарного балу, то за виконану роботу виставляється оцінка „зараховано”, в інших випадках – „незараховано”.    
   2. Якщо слухач не згоден з оцінкою „незараховано”, він має право подати апеляцію в ЦТМЗ для проведення повторної експертизи його роботи. Рішення апеляційної комісії ЦТМЗ є остаточним.    
   3. За кожну виконану ІАР з оцінкою „зараховано” слухач отримує 12 рейтингових балів, які включаються до його підсумкового рейтингу. Якщо робота виконана з оцінкою „незараховано”, то слухач отримує 0 рейтингових балів
   4. ІАР виконується в окремому зошиті. На титульній сторінці необхідно вказати:

   1)      назву дисципліни;

   2)      № ІАР;

   3)      прізвище, ім’я та по батькові слухача;

   4)      № навчальної групи ІДП, прізвище, ім’я та по батькові викладача з відповідної дисципліни;

   5)      навчальний заклад, де навчається слухач, прізвище, ім’я та по батькові викладача з відповідної дисципліни;

   6)      факультет (інститут) НТУУ „КПІ” на який бажає вступити слухач;

   7)      дату здачі ІАР на перевірку.

    1. По закінченні навчального року слухач отримує Свідоцтво про закінчення ІДП у якому вказується його підсумковий рейтинг як сума балів, отриманих ним на всіх поточних рейтингових заходах. Підсумковий рейтинг враховується Приймальною комісією Університету як додатковий показник при конкурсному зарахуванні.
    2. Після складання випускних (атестаційних) випробувань слухач отримує в ЦТМЗ Сертифікати з відповідними результатами.
    3. Свідоцтво про закінчення ІДП та відповідні Сертифікати передаються у встановлені терміни до Приймальної комісії Університету.
    4. За наслідками випускних (атестаційних) випробувань кращі слухачі рекомендуються на конкурсній основі Вченими радами відповідних факультетів (інститутів) Університету до вступних випробувань у формі співбесіди як професійно-орієнтована молодь, яка досягла високих успіхів у навчанні у поточному році.

    З метою розширення можливостей абітурієнтів

    з вибору майбутнього фаху,

    рішенням Приймальної комісії НТУУ „КПІ” (протокол №1 від 23.01.2003р.)

    слухачам ІДП НТУУ „КПІ”,

    які успішно складуть випускні (атестаційні) випробування-2003,

    буде надано право брати участь в конкурсі

    одночасно на три факультети (інститути) Університету

    з переліку, наведеного в Додатку.

    В установлені терміни слухачі подають в Центр тестування та моніторингу

    знань НТУУ „КПІ” заяви на ім’я Ректора, в яких вказують факультети

    (інститути) на які вони бажають вступати

    в порядку їх пріоритетності (№1, №2, №3).

    Якщо слухач отримує бал, який

    є прохідним одночасно на декілька з вибраних ним факультетів (інститутів),

    то йому надається рекомендація до співбесіди

    тільки на один факультет (інститут) –

    згідно вказаної в заяві пріоритетності.

    Випускні (атестаційні) випробування з кожної дисципліни,

    яка є профілюючою

    для груп факультетів (інститутів) (див. Додаток),

    слухачі складають тільки один раз

    за білетами єдиного рівня складності.