Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес Галузі знань, напрями підготовки, спеціальності та спеціалізації
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Галузі знань, напрями підготовки, спеціальності та спеціалізації


На кафедрі ММСА готують фахівців з інформаційних та інтелектуальних комп’ютерних технологій.

Набір студентів на кафедру ММСА проводиться за ліцензією Міносвіти і науки України № 521151 від 04.09.2003 р.  На денну форму навчання план прийому студентів на бюджетній основі зараз складає 125 осіб.

Інформаційні технології розробляються для вирішення конкретних практичних проблем в різних сферах — промисловості, економіці, бізнесі, фінансах, військовій справі і т.ін.

Методи, моделі та алгоритми вирішення комплексів задач в різних сферах (для чого і розробляється кожна інформаційна технологія) — це і є інтелектуальна база інформаційних технологій. Розробка інтелектуальної бази вирішення комплексів задач інформаційних технологій (ядра інформаційних технологій) — це сфера професійної діяльності випускників ММСА.

Таким чином, в загальній проблемі — розробці інформаційних технологій — виділено центральну проблему розробки інтелектуальних баз, яка є загальною для всіх інформаційних технологій. Навчальний процес ММСА орієнтований на оволодіння теорією та практикою розробки інтелектуальних баз та системного проектування інформаційних технологій. Саме це відрізняє ММСА від інших навчальних закладів та факультетів, які готують фахівців за напрямом „Комп’ютерні науки”.

Саме фахівці спеціальності „Інтелектуальні системи прийняття рішень” розробляють інтелектуальну базу інформаційних технологій, на основі якої визначають параметри обчислювального процесу, структуру та організацію системи, тип мережі та параметри технічних засобів. Їх готують в ММСА як ідеологів розробки інформаційних технологій, по завданню котрих вирішуються спеціальні задачі системними програмістами та фахівцями з комп’ютерних мереж. В сучасних умовах та у прогнозованому майбутньому фахівці з розробки інтелектуальної бази інформаційних технологій залежно від потреб здатні виконувати розробки в різних галузях. Саме тому навчальний процес ММСА орієнтований на формування бази знань та умінь, загальних для процесу розробки всіх інформаційних технологій. Тобто розроблення інтелектуальної бази розглядається як наука і методологія, яка є єдиною для всіх інформаційних технологій, а вже потім на цій базі викладаються спеціальні дисципліни — економіка, фінанси, бізнес і т.ін., які визначають спеціалізацію, вказану в дипломі.

Вищий рівень в розробці інформаційних технологій займають системні аналітики (спеціальність „Системний аналіз і управління”). Їхня професійна орієнтація — це вирішення глобальних проблем, наприклад, вихід держави на світовий фондовий ринок, вирішення проблеми оптимального керування економікою країни, введення безготівкових розрахунків та стягнення податків в цій системі та ін. Їхні завдання: знайти методи вирішення проблеми, визначити, сформулювати та розв’язати основні принципові задачі, визначити перелік інформаційних технологій, визначити конкретний перелік предметних задач кожної технології, визначити методи розв’язання цих задач, розробити і впровадити регламент взаємодії комплексу інформаційних технологій для розв’язання глобальної задачі.

Системні аналітики видають завдання на розробку конкретних інформаційних технологій, контролюють їх розроблення, приймають, дають дозвіл на експлуатацію і несуть відповідальність за наслідки прийнятих рішень. Технологічний ланцюг розроблення інформаційних технологій такий: „системні аналітики — спеціалісти інтелектуальних систем — системні програмісти — спеціалісти з технічних засобів та мереж”.

Значна кількість проблем, які розробляють та вирішують системні аналітики, не потребує створення проблемно-орієнтованих інформаційних технологій. Наприклад, протистояння: розвідка - контррозвідка, стратегічні переговорні процеси, як партнерських, так і конфліктуючих сторін, торгівля на валютних і фондових біржах і т.ін. Системний аналіз, як такий, це наукова методологія, об’єктом аналізу якої є проблема, незалежно від сфери діяльності, де вона виникла, а метою системного аналізу є проект вирішення проблеми. Системний аналітик — це спеціаліст, здатний у відповідь на проблему розробити проект її вирішення. Системні аналітики — спеціалісти з розробки стратегій реалізації багатоетапних процесів. На кожному етапі цих процесів треба приймати рішення з урахуванням ризиків, допустимих компромісів та прогнозування сценаріїв майбутніх наслідків прийнятих рішень. Робочий інструментарій системного аналітика — здоровий глузд, моніторинг, моделювання, системний аналіз, дослідження операцій, техніка прогнозів та ризиків, теорія ігр та конфліктів і т.ін. Вивченню цього інструментарію та вмінню ним користуватися в ММСА приділяється значна увага. Така ж увага приділяється базисним наукам, на яких формується теорія і практика робочого інструментарію  — це фундаментальна математична та комп’ютерна освіта. Спеціалізація (орієнтація фахової діяльності) випускників ММСА — економіка, фінансовий ринок, менеджмент проектів та бізнес, тобто з урахуванням фундаментальної системної освіти вивчаються традиційні курси з економіки, фінансової діяльності, бізнесу та керування промисловістю і технологічними процесами.

Сфера діяльності випускників ММСА — управління ризиками, казначейські управління, управління аналізу та прогнозування банків, фондові, валютні та товарні біржі, аналітичні відділи міністерств, податкової інспекції, Казначейства України, відділи валютних, товарних та фондових ринків Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України, аналітичні відділи спецслужб, пенсійні та взаємні фонди, науково-дослідні установки та центри, корпорації, клірингові та брокерські контори тощо

Аналіз оперативної діяльності фінансово-економічних установ показав, що це — вид технологічної діяльності, об’єктами якої є, з одного боку, фінансово-економічні процеси, а з іншого, власні структури цих організацій та їхні виробничі процеси. Цей вид діяльності системно поєднує дві бази знань — базу фінансово-економічних знань та базу знань управління та прийняття рішень. На перший план виходять проблеми прийняття ефективних рішень управління, проблеми розробки нових проектів та проблеми моніторингу і керування діючими проектами.

Наукова концепція ММСА в підході до цих проблем в тому, що фінансово-економічні установи та фінансово-економічні процеси розглядаються як складні взаємопов’язані системи оперативного управління в реальному вимірі часу. Це є системний інженерний підхід до оперативної фінансово-економічної діяльності.

Суть цього підходу полягає в тому, що цей вид діяльності розглядається як технологія прийняття різнопланових управляючих рішень в темпі діяльності.

Особливості цієї технології в тому, що початкова інформація (ситуація) визначена не завжди достовірно, розвиток ситуацій не завжди достовірно прогнозується, а прийняття рішень в умовах невизначеності супроводжується ризиками.

Це є стандартна системна кібернетична проблема. Досвід вирішення таких проблем набуто в космічній та оборонній сферах, в нафтогазовій, атомній та тепловій енергетиці та ін. галузях діяльності. Саме системні аналітики знайшли комплексні (системні) рішення цих проблем, в тому числі такі випускники КПІ як С.П. Корольов, Б.Є. Патон та ін.

Інженерний (системний кібернетичний) підхід до оперативної фінансової діяльності є базовим у розвинених країнах.

Саме тому на початку 90-х років минулого століття в англійській фінансовій системі було введено поняття та статус фінансових інженерів — професія, яка набула широкого розповсюдження у всьому світі. Фінансовий інженер — це спеціаліст, який розробляє інструментарій оперування капіталом. Сферою діяльності фінансових інженерів є оцінка міри ризику при оперуванні капіталом, визначення лімітів капіталу на проведення фінансових операцій банками, пенсійними фондами та корпораціями, визначення розміру резервного капіталу на покриття ризиків, підтримка лінії ліквідності фінансових установ, формування оптимальних диверсифікованих портфелей, задачі прогнозу залишків на рахунках юридичних та фізичних осіб — все це є сфера діяльності фінансових інженерів. Усі фінансові проекти до запуску в реалізацію моделюються, проходять багатоступеневу систему перевірок та тестування і реалізуються в середовищі комп’ютерних технологій. Сучасний фінансовий бізнес це комп’ютеризований бізнес, починаючи з простих операцій типу розрахунків по платикових картках і закінчуючи проведенням масштабних операцій на фінансових ринках і ринках капіталу. Сучасна фінансова інженерія спирається на останні досягнення в галузі математики (Нобелівська премія за методологію GARCH прогнозу фінансових процесів) та комп’ютерні технології оперування капіталом одночасно на ринках Європи, Америки, Японії та Тихоокеанського регіону. Фінансовий бізнес не має кордонів і ведеться в глобальній мережі, кожен день трильйони доларів міняють власників з комп’ютерним юридичним забезпеченням. В нашому інституті фінансова інженерія оперування капіталом із застосуванням ЕОМ трактується як комп’ютерна фінансова інженерія.

Україна тільки входить в цю сферу діяльності, дефіцит спеціалістів дуже гострий, потрібна також розробка власних технологій фінансової інженерії.

Кібернетика та космічні технології в нашій державі були розвинуті з нульової позначки на світовий рівень на базі достатньо високого рівня нашої технічної інженерії та достатньо високого рівня фундаментальних наук. Цей досвід та методологія використовуються для підготовки системних аналітиків.

Як показав досвід практичної діяльності наших випускників, вони успішно працюють системними аналітиками, математиками, програмістами, економістами, фінансистами. Приклади: Перший Український міжнародний банк, Правексбанк, Мінфінансів України, Мінекономіки України, СБУ, Казначейство України, банки „Аваль” та „Надра”.

Дійсно, в ІПСА вчитися нелегко, але оволодіння такими перспективними професіями варте затрат зусиль і часу. Попит на наших випускників невпинно зростає.

Галузі знань, у яких здійснюється підготовка:

0403 Системні науки та кібернетика
 
0501 Інформатика та обчислювальна техніка
 
Спеціалізації за старою класифікацією