Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес Програми дисциплін Теорія прийняття рішень у складних системах
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Теорія прийняття рішень у складних системах


Кафедра: ММСА
 
Кількість кредитів:
3,5
Кількість аудиторних годин:
102
 
З них:
Лекції:
68
 
Практичні (семінарські):
34
 
Лабораторні:
    -   
Самостійна робота студентів:
87
 
Контрольні заходи
Семестр
Екзамени
7, 8
Заліки
-
Модульн.(темат.), контр.роботи

7, 8

Курсові проекти
-
Курсові роботи
8
РГР, РР, ГР
-
ДКР
-
Реферати
-
 

 

Зміст дисципліни 

 • Задачі та моделі прийняття рішень в умовах дії випадкових факторів (збурень), для яких функції розподілу відомі.
 • Одноетапні та двоетапні задачі стохастичного програмування. Метод стохастичних квазіградієнтів.
 • Моделі та методи прийняття рішень в умовах невизначеності.
 • Елементи теорії нечітких множин.
 • Основні класи задач прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності. Задачі нечіткого математичного програмування.
 • Підхід Беллмана-Заде для знаходження нечіткої мети в нечітких умовах.
 • Загальна задача нечіткого математичного програмування.
 • Проблеми прийняття рішень за наявності декількох критеріїв. Поняття Парето-оптимальних стратегій. Загальний метод розв’язання задачі багатокритеріальної оптимізації.
 • Задачі багатокритеріальної оптимізації в нечітких умовах і метод їх розв’язання на основі Парето-оптимальних рішень рівня.
 • Проблема оптимізації в задачах великої розмірності.
 • Прийняття рішень в умовах конфліктних ситуацій.
 • Основні елементи теорії ігор двох осіб з нульовою сумою.
 • Основна теорема про мінімакс Дж. Фон Неймана.
 • Застосування апарату ЛП для знаходження оптимальних стратегій в матричних іграх.
 • Основи теорії корисності.
 • Сучасні результати в області теорії ігор для n осіб, кооперативні ігри, умови виникнення коаліцій та існування ядра гри.
 • Нові результати в області теорії прийняття колективних рішень та колективного вибору на основі побудови функцій колективної корисності.

Список рекомендованої літератури

 1. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник для вузів. — 5-те вид. — К.: ВІПОЛ, 2001. — 688 с.

Рекомендована навчально-методична література

 1. Зайченко Ю.П. Исследование операций (учебник для ВУЗов)

Рекомендована навчально-методична література в електронному вигляді

(...)

Корисні сайти

 • www.iasa.org.ua/students