Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес Програми дисциплін Математичне моделювання економічних систем
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Математичне моделювання економічних систем


Кафедра: ММСА
Кількість кредитів:
2
Кількість аудиторних годин:
52
З них:
Лекції:
34
 
Практичні (семінарські):
18
 
Лабораторні:
-
Самостійна робота студентів:
56
Контрольні заходи
Семестр
Екзамени
6
Заліки
-
Модульн.(темат.), контр.роботи

6

Курсові проекти
-
Курсові роботи
6
РГР, РР, ГР
-
ДКР
-
Реферати
-

Зміст дисципліни 

Розділ 1. Методи побудови математичних моделей економічних систем по експериментальним даним.

 • Метод найменших квадратів.
 • Метод регресійного анализу.
 • Рекурентний метод найменших квадратів.
 • Метод гарантованого оцінювання.


Розділ 2. Методи оптимізації економічних систем и процесів.

 • Методи безумовної мінімізації.
 • Метод множників Лагранжа.
 • Лінійне пограмування.
 • Нелінійне програмування.


Розділ 3.Динамічні процеси в економічних системах.

 • Динамічне програмування.
 • Принцип максимума.

Список рекомендованої літератури

 1. Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика. Учебник для вузов.— Высш. Школа, 1996.
 2. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. — М.: Прогресс, 1975. — 606 с.
 3. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. — К., 1996. — 646 с.
 4. Гамилтон Дж. Методическое пособие к „Микроэкономике” Р.Пиндайка и Д.Рубинфельда. —К., 1996. — 223 с.
 5. Замков О.О. и др. Математические методы в экономике. — М.: ДИС, 1997.
 6. Ашманов С.А. Математические модели и методы в экономике. — М.: Изд-во МГУ, 1980.
 7. Пономаренко О.І. та ін. Основи математичної економіки. — К., 1996.
 8. Иванилов Ю.П., Лотов А.В. Математические модели в экономике. — М.: Наука, 1979.
 9. Подладчиков В.Н. Основы микро- и макроэкономики. Методическое пособие. — К., 2002.
 10. Гальперин В.М. и др. Микроэкономика.— Том 1. — СПб, 1998. — 503 с.
 11. Гребенников П.И. и др. Микроэкономика. — Изд. СПбУЭФ, 1996. — 447 с.
 12. Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель.— СПб., 1992.
 13. Самуэльсон П., Нордхаус Д. Економікс. — У 2-х т. — К., 1995.
 14. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика. — М, 1997.
 15. Огибин Ю.А. Микро-, макроэкономика. Практикум. — СПб.: Литера Плюс, 1997 — 512с.
 16. Самуэльсон П. Економіка: Підручник. — Львів: Світ, 1993.
 17. Ястремский О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. — К., 1998. — 673 с.
 18. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. — В 2-х т. —М., 1992.
 19. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. — М., 1986.
 20. Баумоль У. Экономическая теория и исследование операций. — М.: Прогресс, 1965. — 512 с.

Рекомендована навчально-методична література

(...)

Рекомендована навчально-методична література в електронному вигляді

 1. Подладчіков В.М. Конспект лекцій з дисципліни "Математичне моделювання економічних систем"
 2. Подладчіков В.М. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Математичне моделювання економічних систем"