Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Абітурієнтам Бакалавр
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Бакалавр: наші спеціальності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

спеціальностей і спеціалізацій відповідно до нового переліку,

за якими буде здійснюватися набір студентів на кафедру ММСАСПЕЦІАЛЬНІСТЬ 124 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Спеціалізація Системний аналіз і управління


Навчальний процес з цієї спеціальності зорієнтований на глибоку фундаментальну математичну підготовку, обсяг якої складає 2900 годин, та комп’ютерну підготовку із загальним обсягом 2100 годин.
Програма підготовки бакалавра спеціалізації Системний аналіз і управління спеціальності Системний аналіз відрізняється від інших спеціалізацій поглибленою математичною підготовкою, яка включає спеціальні розділи математичного аналізу, математичної статистики, теорію стійкості та варіаційного числення, операторні методи в диференціальних рівняннях, ланцюги Маркова, системний аналіз стохастичних розподілених процесів.
У навчальні плани бакалаврів та магістрів включені фахові дисципліни, які формують знання, уміння та компетенції майбутнього системного аналітика:

 • Основи системного аналізу
 • Теорія прийняття рішень
 • Теорія управління і прогнозування в складних системах
 • Математичне програмування
 • Теорія хаосу в нелінійній динаміці
 • Елементи нелінійного аналізу
 • Теорія ігор та дослідження операцій
 • Конфліктно-керовані системи
 • Теорія часових рядів
 • Методи оптимального управління

Випускники спеціалізації Системний аналіз і управління є спроможними системно підходити до розв’язання задач дослідження, аналізу, прогнозування, управління та проектування складних процесів у сучасних макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних, фінансових, соціальних системах неперервного або дискретного характеру у таких задачах діяльності:

 • Проведення системного аналізу динамічних властивостей об’єкта управління шляхом побудови функціональних, динамічних моделей з використанням методів об’єктно-орієнтованого аналізу предметних областей
 • Дослідження та математичне моделювання динаміки об’єктів і процесів
 • Розробка інструментарію передбачення і прогнозування для проведення сценарного аналізу в розвитку складних систем різної природи
 • Системне відображення соціальних, економічних і фінансових процесів у конфліктних ситуаціях при ситуаційних і природних невизначеностях та в умовах багатофакторного ризику
 • Створення комп’ютерних інформаційних технологій для банків, бірж та фінансових органів різних рівнів з прогнозування і управління ринковими, кредитними та операційними ризиками при стратегічному керуванні бізнесомСПЕЦІАЛЬНІСТЬ 124 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Спеціалізація Системи і методи прийняття рішень


За спеціалізацією Системи і методи прийняття рішень студенти отримують глибоку математичну та комп’ютерну підготовку в межах спеціальності Системний аналіз.
Спеціалізація Системи і методи прийняття рішень має ознаки, що суттєво відрізняються від ознак спеціалізації Системний аналіз і управління:

 • Засоби спеціалізації будуть спрямовані на створення систем прийняття рішень на основі поєднання методів математичного моделювання складних процесів різної природи з методами їх якісного аналізу в рамках методології системного аналізу, з методами проектування конфліктно-керованих систем та з методами теорії ризиків і технологічного передбачення, а також на розробку і впровадження інформаційних технологій з підтримки прийняття рішень в складних системах
 • Продукція спеціалізації, що вироблятиметься суб’єктами діяльності, буде визначатися створенням людино-машинних систем підтримки прийняття рішень в фінансово-економічних, інвестиційних, інноваційних, соціально-політичних, оборонних, екологічних та фізико-технічних проектах
 • Умови професійної діяльності будуть орієнтовані на управління великими обсягами інформації в системах підтримки прийняття рішень при ситуаційних і природних багатофакторних невизначеностях при розв’язанні неформалізованих задач в складних системах різної природи

У навчальні плани бакалаврів і магістрів зазначеної спеціалізації включено такі фахові дисципліни:

 • Методи прийняття рішень в умовах конфлікту
 • Прийняття рішень в ієрархічних системах
 • Байєсівські мережі і дерева рішень
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
 • Методи сценарного аналізу складних систем
 • Моделювання складних мереж
 • Розподілені інформаційні системи

Платформа спеціалізації включає таке дисциплінарне знання:
 • Передбачення і прогнозування в стратегічному плануванні
 • Ризик-менеджмент у конкурентних системах
 • Математична теорія ринку
 • Портфельні теорії Марковіца і Тобіна
 • Теорія похідних фінансових інструментів
 • Експертні системи


Випускники спеціалізації Системи і методи прийняття рішень працюють системними аналітиками і виконують науково-дослідні, проектні та супроводжувальні роботи з таких задач:

 • Розробка систем моделей та методів аналізу і прийняття рішень в складних процесах різної природи
 • Розробка комп’ютерного інструментарію технлогічного передбачення в стратегічному плануванні
 • Створення людино-машинних систем прийняття рішень на основі системного аналізу ринку капіталу, грошового ринку, ринку цінних паперів і міжнародних фінансів
 • Розробка систем підтримки прийняття рішень в менеджменті проектів
 • Розробка інформаційних технологій з виконання інвестиційних, інноваційних, організаційних, економічних і соціальних проектів
 • Розробка систем підтримки прийняття рішень у мікро- та макроекономічних системах (банках, біржах, страхових компаніях та інших об’єктах ринкової економіки)
 • Проектування баз даних та знань для інтелектуальних систем прийняття рішеньСПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Спеціалізація Системи штучного інтелекту


Аналіз поточного стану інформаційних технологій (ІТ) та перспектив їх подальшого розвитку свідчать про те, що їх майбутнє пов’язане з інтелектуальними технологіями, що базуються  на методах і системах штучного інтелекту.
Інтелектуальні системи у своїй роботі відтворюють принципи і властивості людського інтелекту, а саме наявність мети або сукупності цілей функціонування; здатність до цілеспрямованої поведінки, планування своїх дій для досягнення поставленої мети; здатність до навчання, набуття досвіду при вирішенні конкретних задач та його використання в нових задачах; здатність до самонавчання (без вчителя) та самоорганізації своєї структури та виконуваних функцій; здатність роботи у так званих «погано структурованих» умовах при невизначеності та недостовірній інформації; розуміння природної мови та можливість роботи з нечіткими інструкціями, нечіткими знаннями; здатність генерувати нові знання на основі побудованої бази знань і алгоритмів чіткого і нечіткого виводу.
Саме реалізація зазначених властивостей людського мозку в інформаційно-комп’ютерних системах робить їх дійсно інтелектуальними і надає можливість вирішувати такі задачі, які раніше здавалися фантастикою.
На підготовку фахівців у галузі інформаційних технологій, які будуть здатними проектувати і використовувати інтелектуальні системи та технології в різних сферах людської діяльності, розроблено відповідні навчальні плани бакалаврів і магістрів спеціалізації Системи штучного інтелекту. Вони включають такі фахові дисципліни, що формують світогляд, знання і компетенції майбутніх професіоналів і спеціалістів:

 • Основи систем штучного інтелекту
 • Мови штучного інтелекту
 • Основи проектування систем штучного інтелекту
 • Інтелектуальні системи прийняття рішень
 • Нечіткі моделі та методи в інтелектуальних системах
 • Системи розпізнавання образів
 • Байєсівські методи в інтелектуальних системах
 • Агенти та мультиагентні системи
 • Інтелектуальні роботи та робототехнічні системи
 • Інтелектуальні інтерфейси людина—комп’ютер
 • Когнітивне моделювання

Сфера застосувань випускників зазначеної спеціалізації надзвичайно широка та включає вирішення таких задач:

 • Розробка систем розпізнавання зображень та систем розпізнавання мовних сигналів в різних сферах (виробництво, техніка, медицина, соціологія, геологія, сільське господарство, військові системи і т.п.)
 • Проектування інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в різних проблемних сферах
 • Медична діагностика (обробка зображень на рентгенівських знімках, комп’ютерних томографах УЗД-знімках)
 • Обробка зображень дистанційного зондування Землі, отриманих за допомогою супутників та інших літальних апаратів
 • Розробка систем для автоматичного вводу рукописних текстів, в .ч. й математичних виразів у комп’ютер
 • Розробка інтелектуальних роботів та робототехнічних систем різного застосування
 • Розробка лінгвістичних систем автоматичного перекладу з іноземних мов, в т.ч. в режимі онлайн
 • Розробка інтелектуальних інтерфейсів людина—комп’ютер для вводу і виводу аудіо- та відеоінформації
 • Розробка інтелектуальних ігор
 • Розробка геоінформаційних систем

Працевлаштування випускників спеціалізації Системи штучного інтелекту передбачає роботу на посадах наукових співробітників, проектувальників інтелектуальних систем та технологій в різних галузях промисловості, економіки, медицини, соціології, юриспруденції, геології, ін.
Важливі сфери застосування фахівців спеціалізації Системи штучного інтелекту:
Розробка інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в фінансовій сфері, зокрема для аналізу фінансового стану і прогнозування ризику банкрутства в корпораціях та банківській сфері
Оцінка кредитоспроможності позичальників (юридичних та фізичних осіб)
Створення інтелектуальних систем прогнозування в економіці та фінансовій сфері, зокрема на ринках цінних паперів та валютних ринках


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Спеціалізація Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами


Сучасний етап розвитку інформаційних технологій та систем характеризується лавиноподібним зростанням обсягів накопиченої та оброблюваної інформації. Обсяги інформації, що виробляється людством, зростає вдвічі кожних два—три роки і її темпи прискорюються. Це суттєво ускладнює пошук релевантної інформації в океані накопичених даних і тим більше її аналіз. У зв’язку з цим Міжнародною федерацією з обробки інформації (IFIP) визначено як одною з найголовніших проблем інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКЕ) в останні 10 років так звану проблему Big Data, для вирішення якої виділено значні кошти ЄС на наступні п’ять років (2016—2020 рр.).
Для аналізу інформації у великих сховищах даних та знань (Data Warehouse) та визначення прихованих закономірностей в сховищах «сирих» даних в останні роки інтенсивно розробляються методи та технології інтелектуального аналізу даних (Data Mining). Головною метою цього перспективного напряму в області ІКТ є розробка та впровадження методів, алгоритмів та програмних продуктів для аналізу великих сховищ даних та пошук в них прихованих нетривіальних закономірностей з метою використання їх в задачах аналізу та прийняття рішень в масштабних проектах в проектуванні, промисловості, бізнесі та фінансовій сфері. На сьогодні визначено такі основні задачі інтелектуального аналізу даних (ІАД):

 • Прогнозування
 • Аналіз послідовностей
 • Розпізнавання образів
 • Автоматична класифікація (кластеризація)
 • Пошук асоціацій у даних
 • Для вирішення цих задач використовуються технології та методи обчислювального інтелекту, а саме:
 • Нейронні мережі
 • Системи з нечіткою логікою та нечіткі нейромережі
 • Еволюційне програмування
 • Методи навчання та самонавчання
 • Методи самоорганізації
 • Генетичні алгоритми
 • Методи кластерного аналізу та розпізнавання образів

Для підготовки фахівців в області інтелектуального аналізу даних відкрито підготовку бакалаврів і магістрів за спеціалізацією Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами в рамках спеціальності Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
Розроблено навчальний план підготовки бакалаврів і магістрів. Навчальний план опирається на вивчення таких фахових дисциплін:

 • Моделі та методи інтелектуальних систем та процесів
 • Технології інтелектуального аналізу даних
 • Прикладні методи прогнозування
 • Геоінформаційні системи та аналіз просторової інформації
 • Системи обробки та інтелектуального аналізу даних
 • Моделі та методи інтелектуального аналізу даних
 • Інструменти та методи Web Mining
 • Моделювання складних систем
 • Крім того, враховуючи основну сферу застосувань методів і технологій інтелектуального аналізу даних — управління проектами — у навчальному плані окремий цикл професійно-орієнтованих дисциплін присвячено цій сфері:
 • Планування проектних дій
 • Прийняття проектних рішень
 • Виконання проектних дій
 • Формування проектної команди
 • Інноваційний менеджмент та менеджмент Startup проектів


Основні сфери діяльності випускників спеціалізації Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами:

 • Розробка проектів ІАД управління крупними проектами в бізнесі, промисловості, будівництві, соціології, інформаційно-комп’ютерних системах, системах автоматизації

Основні напрями роботи випускників:

 • Розробка нових проектів ІАД
 • Аналіз текстової інформації (Text Mining)
 • Інтелектуальний аналіз візуальної інформації (Visual Mining)
 • Розпізнавання образів
 • Автоматична класифікація
 • Розробка програмного забезпечення систем ІАД
 • Експлуатація та модернізація існуючих систем ІАД (Data Mining)
 • Інтелектуальний аналіз інформації в Інтернеті (Web Mining)