Пропустити до вмісту. Skip to navigation
Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Науково-педагогічні кадри кафедри ММСА

Кафедра математичних методів системного аналізу (ММСА) була створена в Київському політехнічному інституті (КПІ) у 1988 р. з ініціативи Інституту кібернетики НАНУ для організації цільової індивідуальної підготовки студентів для наукових установ. Основні задачі кафедри полягали у підготовці висококваліфікованих інженерів-математиків в галузях математичних методів моделювання та системного аналізу складних фізичних процесів і об’єктів навколишнього середовища, створення ефективних методів керування сучасними технічними системами та прогресивних інформаційних технологій. Індивідуальну підготовку студентів започаткували на той час за спеціальністю 01.02 — «Прикладна математика» (спеціалізація 01.02.04 — «Застосування математичних методів і ЕВМ» з поглибленими фундаментальними знаннями в області математики, математичної фізики і кібернетики.

З огляду на поставлені задачі і формувався штат кафедри цільової підготовки «ММСА» із числа викладачів Київського політехнічного інституту (Згуровський М.З., Бідюк П.І., Романенко В.Д., Тимошенко Ю.О.), провідних учених Інституту кібернетики АН України (ІК), Інституту проблем реєстрації інформації АН України (ІПРІ) та співробітників і аспірантів науково-дослідного сектору КПІ (Батієнко Л.Ю., Власенко Ю.М., Власюк Г.Г., Гавлович П., Демченко О.М., Новіков О.М., Оганесян Р.Ц., Оганесян І.Л., Положаєнко С.О., Селін О.М., Скляр М.В., Тимощук О.Л., Фурсова Н.К., Швачко Г.Г.). Всі аспіранти свого часу успішно захистили кандидатські дисертації та більшість з них стали викладачами рідної кафедри. Співробітники наукових установ проводили та проводять до цього часу викладацьку роботу на умовах штатного сумісництва.

Ядром кафедри стала група математиків, очолювана знаним у науковому співтоваристві вченим і педагогом, д.ф.-м.н., професором (на той час) кафедри прикладної математики КПІ Юрієм Львовичем Далецьким.

Далецький Ю.Л. видатний український математик. У 1992 р. був обраний академіком НАН України, у 1997 отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки України»: «За вагомий внесок у розвиток національної освіти, успіхи у навчанні і вихованні молоді». Методику його викладацької роботи можливо охарактеризувати афоризмом: студент — не сосуд, який потрібно наповнити, а світильник, який потрібно запалити. Він повною мірою реалізував такий підхід завдяки своїм особистим якостям, величезного таланту та постійній науково-педагогічній роботі.

І ось, у 1988 р. Ю.Л.Далецький з групою своїх учнів (к.ф.-м.н. Богданський Ю.В., к.ф.-м.н. Бондаренко В.Г., к.ф.-м.н. Парамонова С.М., к.ф.-м.н. Цвинтарна Н.Д.) перейшов працювати на кафедру ММСА. З великим ентузіазмом він разом з колегами взявся поставити математичну освіту на високий рівень. Згодом випускники кафедри стверджували, що основою успіху їхньої кар’єри була отримана ними фундаментальна освіта. Пройшло вже 16 років, як немає з нами Ю.Л.Далецького, але його математична школа продовжує жити, а в колах студентів «мандрує» неформальний термін «математика Далецького». Викладачі-математики, учні проф. Далецького, за час роботи на кафедрі ММСА захистили докторські дисертації: Богданський Ю.В. (1996), Любашенко В.В. (2001), Бондаренко В.Г. (2005). Кандидатські дисертації свого часу захистили його аспіранти, які стали молодими викладачами: Стебловська В.Р., Гончарук Н.Ю. Групу математиків доповнили і продовжили школу Далецького Ю.Л. к.ф.-м.н. Бохонов Ю.Є., к.ф.-м.н. Подколзін Г.Б., к.ф.-м.н. Каніовська І.Ю., к.ф.-м.н. Стусь О.В. Стали викладачами-математиками і захистили кандидатські дисертації випускники рідної кафедри ММСА Спекторський І.Я. та Мальцев А.Ю.

У вересні 1989 р. кафедра нараховувала 14 штатних викладачів (із них 2 доктори наук і 10 кандидатів наук).

На сьогодні сформувався потужний штатний викладацький колектив кафедри кількістю понад 30 осіб, з них 8 докторів та 21 кандидатів наук. Захистили докторські дисертації у період з 1993 по 2005: Романенко В.Д., Подладчіков В.М., Бідюк П.І., Зайченко О.Ю. 13 викладачів захистили кандидатські дисертації в період з 1989 по 2013: Батієнко Л.Ю., Дідковська М.В., Коновалюк М.М., Кузнєцова Н.В., Мальцев А.Ю., Мілявський Ю.Л., Мурга М.О., Недашківська Н.І., Спекторський І.Я., Селін О.М., Стусь О.В., Тимощук О.Л., Швачко Г.Г.

Відрадно, що випускники кафедри ММСА Дідковська М.В., Коновалюк М.М., Кузнєцова Н.В., Мальцев А.Ю., Мілявський Ю.Л., Мурга М.О., Недашківська Н.І., Спекторський І.Я., Статкевич В.М., Терентьєв О.М. обрали професію викладача та поповнили викладацький склад кафедри молодими силами, завзяттям та ентузіазмом.

До викладання прикладних дисциплін залучаються також наукові співробітники із наукових відділів ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

На сьогодні маємо 11 таких викладачів. Серед них 5 докторів (Андрєєв М.В., Касьянов П.О., Макаренко О.С., Панкратова Н.Д., Романенко В.Д.) та 5 кандидатів наук (Недашківська Н.І., Заводник В.В., Савченко І.О., Терентьєв О.М., Статкевич В.М.). Раніше залучалися Мельник В.С., Пшеничний Б.М. та Іваненко В.І. Д.ф.-м.н. Мельник В.С. з 1996 р. був завідувачем науково-дослідного відділу ННК «ІПСА». У 2000 р. був обраний членом-кореспондентом НАН України. Його сфера наукових досліджень — методи нелінійного функціонального аналізу, теорія нелінійних диференціальних рівнянь у частинних похідних. Він є одним з творців теорії сучасного нелінійного аналізу. Наукові результати добре відомі і мають визнання далеко за межами України. На основі отриманих результатів розробив курси навчальних дисциплін «Елементи нелінійного аналізу» та «Системний аналіз стохастичних розподілених процесів», які викладав протягом багатьох років відбираючи здібну молодь і приділяючи значну увагу їхній науковій підготовці через аспірантуру. Серед його учнів 16 кандидатів та 4 доктори наук. Продовжує його справу його учень і послідовник П.О.Касьянов, який успішно захистив у 2007 р. кандидатську дисертацію, а в 2010 р. у віці 27 років — докторську дисертацію.

Пшеничний Б.М. — керівник української школи з теорії методів розв’язку проблем оптимального керування та диференціальних ігор, опуклого аналізу і оптимального керування. Автор понад 170 наукових праць, з них 8 монографій. Підготував понад 50 кандидатів та 10 докторів наук. Лауреат Державної премії УРСР (1978), Державної премії СРСР (1981), Державної премії України в галузі науки і техніки (1999). Пшеничний Б.М. розробив курс навчальної дисципліни «Методи оптимізації». Студенти із захопленням слухали його лекції. Традиції викладання названого курсу гідно продовжує його учениця, к.ф.-м.н. Яковлева А.П.

Іваненко В.І. був членом Ради кафедри цільової підготовки «ММСА», працював на той час завідувачем відділу  Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова. З 1996 відділ перейшов до ННК «ІПСА». В.І.Іваненко — фахівець в області динаміки і синтезу систем управління, процесів управління за адаптацією. Він підготував 40 кандидатів та 10 докторів наук, заслужений діяч науки і техніки. Розробив курс навчальної дисципліни «Теорія керування» та проводив лекційні заняття для студентів кафедри ММСА з цієї дисципліни. Згодом, викладання продовжили його учні доктори наук Левков і Савенков.

Для реалізації головних задач ідеї цільової підготовки КПІ на базі кафедри математичних методів системного аналізу спільно з науковцями Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова АН України та Інституту проблем реєстрації інформації АН України були розроблені положення про вимоги до молодого спеціаліста, підготовленого до роботи в наукових установах, та організацію навчального процесу і науково-дослідної роботи студентів, сформовано шляхи тісного зв’язку навчання з науково-дослідними роботами установ. Співробітники Інституту кібернетики та Інституту проблем реєстрації інформації брали участь в роботі Ради кафедри цільової підготовки (ММСА). Склад Ради кафедри цільової підготовки дуже поважний і репрезентативний:

Михалевич В.С., академік, директор ІК ім. В.М.Глушкова АН УРСР (голова Ради),

Гриценко В.І., заступник директора ІК ім. В.М.Глушкова АН УРСР (заступник голови Ради),

Самойленко Ю.І., член-кореспондент АН УРСР, завідувач відділу ІК ім. В.М.Глушкова АН УРСР,

Скуріхін В.І. — академік АН УРСР, заступник директора ІК ім. В.М.Глушкова АН УРСР,

Валах В.Я., заступник керівника навчального центру ІК ім. В.М.Глушкова АН УРСР,

Далецький Ю.Л., професор кафедри ММСА КПІ,

Додонов О.Г., заступник директора ІПРІ АН УРСР,

Єрмольев Ю.І., академік АН УРСР, завідувач відділу ІК ім. В.М.Глушкова АН УРСР,

Згуровський М.З., завідувач кафедри ММСА КПІ,

Іваненко В.І., завідувач відділу ІК ім. В.М.Глушкова АН УРСР,

Клименко В.Г., завідувач відділу ІК ім. В.М.Глушкова АН УРСР,

Козорез В.В., завідувач відділу ІК ім. В.М.Глушкова АН УРСР,

Кунцевич В.М., член-кореспондент, завідувач відділу ІК ім. В.М.Глушкова АН УРСР,

Ладиков-Роєв Ю.М., завідувач відділу ІК ім. В.М.Глушкова АН УРСР,

Пшеничний Б.М., академік АН УРСР, завідувач відділу ІК ім. В.М.Глушкова АН УРСР,

Романенко В.Д., професор кафедри ММСА.

За Договором між кафедрою ММСА та науковими установами останні направляли провідних спеціалістів для викладання спеціальних курсів з проблем сучасних тенденцій застосування математичних методів і ЕОМ, а також для керівництва і рецензування курсових і дипломних робіт, роботи в ДЕК.

Так, свого часу на кафедрі ММСА працював на посаді професора Коваленко Ігор Миколайович, академік АН України (1978), лауреат Державної премії України (1978), Державної премії СРСР (1979), Премії АН України ім. В.М.Глушкова (1984), завідувач відділ математичних методів теорії надійності складних систем ІК ім. В.М.Глушкова АН УРСР. Студенти слухали його лекції з теорії ймовірностей, її прикладних аспектів. Як провідний вітчизняний вчений в області прикладної теорії ймовірностей, комбінаторики та криптології, він зумів популярно донести студентам ці наукові знання.

Співпрацював з кафедрою ММСА і д.т.н., проф. Бакан Геннадій Михайлович, завідувач відділу Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України. Наукову роботу проводив в області систем і процесів управління. Викладав навчальну дисципліну «Експертні системи».

Тоценко Віталій Георгійович, д.т.н., проф., завідувач відділу аналітичних методів інформаційних технологій Інституту проблем реєстраціх інформації. Напрями наукової діяльності — підтримка прийняття рішень, експертні системи. За результатами його наукових досліджень розроблено курс навчальної дисципліни «Системи підтримки прийняття рішень». Продовжує викладати цей курс наш молодий викладач, випускниця кафедри, к.т.н., доц. Недашківська Н.І. За цим напрямом вона працює над докторською дисертацією.

Додонов Олександр Георгійович, заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України: упродовж багатьох років викладав дисципліну «Живучість складних систем».

Літвінов В.В., д.т.н., завідувач відділу програмних систем ІК ім. В.М.Глушкова та Панчук А.М., ст.н.с. цього відділу, розробили та впровадили в навчальний процес кафедри курс «Сучасні технології програмування». Оновила цей курс наша випускниця, к.т.н., доц. Дідковська М.В.

В основу організації цільової підготовки студентів покладено також ідеї Івахненка Олексія Григоровича, д.т.н., академіка НАН України, заслуженого діяча науки і техніки, двічі лауреата Державних премій України в галузі науки і техніки (1992, 1996), засновника фундаментального наукового напряму «Розробка і впровадження методів індуктивного аналізу, моделювання і прогнозування складних процесів, в т.ч. і на основі запропонованого методу групового урахування аргументів (МГУА). Його учень д.т.н., проф. Зайченко Ю.П. поширює в своїх лекціях і наукових дослідженнях цей метод.

Олександр Іванович Кухтенко — вчений в галузі механіки та технічної кібернетики, академік АН УРСР (з 1972), член-кореспондент (із 1964).

При особистій участі Олександра Івановича Кухтенка в Київському політехнічному інституті на базі науково-дослідницького сектору кафедри математичних методів системного аналізу 15 грудня 1990 року був створений Науково-дослідний інститут міждисциплінарних досліджень (НДІМД). Ідеологічні основи міждисциплінарних досліджень, прогресивні наукові напрямки НДІМД, запропоновані О.І.Кухтенком, і сполучення наукових розробок з навчальним процесом послужили надалі базою для створення Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» у системі НАН України та МОН України.

Із 1963 року працював в Інституті кібернетики АН УРСР. Роботи Олександра Івановича присвячені теорії автоматичного керування (теорія інваріантості та її технічних додатків), теорії систем (побудова основ аксіоматичної теорії динамічних керованих систем) і її додаткам в галузі побудови складних технічних систем керування.

Сфера його наукових концепцій включала як теоретичний базис кібернетики, так і її прикладний напрямок. До першого належать його роботи в області абстрактної й загальної теорії систем. До другого (прикладного) напрямку належать роботи в галузі систем, інваріантних до збурювань.

Його концепція загальної теорії систем визначена як науковий напрямок, орієнтований на вивчення теоретичних і прикладних проблем аналізу та синтезу складних систем довільної природи. Як основу для їхньої єдності прийнята аналогічність (ізоморфізм) процесів, що протікають у системах різного типу (технічних, біологічних, економічних, соціальних, екологічних і тому подібне).

До роботи головами ДЕК запрошувалися:

Хіміч Олександр Миколайович, д.ф.-м.н., завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова;

Волошин Олексій Федорович, д.т.н., професор факультету кібернетики кафедри складних систем Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка;

Гаращенко Федір Георгійович, д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Київського національноо університету ім. Т.Г.Шевченка, завідувач кафедри моделювання складних систем;

Пакриш Олександр Євгенійович, к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ;

Печурін Микола Капітонович, д.т.н., професор кафедри комп’ютерних систем та мереж Інституту комп’ютерних технологій Національного авіаційного інституту;

Скопецький Василь Васильович, д.ф.-м.н. (1990), член-кореспондент НАН України (1995), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1991). Василь Васильович — завідувач відділу математичних систем моделювання проблем екології та енергетики Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, знаний фахівець у галузі автоматизації розрахунку складних задач фізики і техніки, математичного моделювання і дослідження процесів у неоднорідних середовищах;

Задірака Валерій Костянтинович, д.ф.-м.н., професор, вчений у галузі обчислювальної математики, член-кореспондент НАН України (2006), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2010). Понад 50 років Валерій Костянтинович працює в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. З 1992 р. очолює в ньому відділ оптимізації чисельних методів. У 2006 р. його обрано членом-кореспондентом НАН України. В.К. Задірака — фахівець з обчислювальної математики, теорії інтегралів Фур’є, цифрового оброблення сигналів, інтерполяційної безпеки. Він також досвідчений педагог. З 1981 р. працює професором кафедр «Чисельні методи математичної фізики», «Обчислювальна математика», а з 2001 р. — кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління НТУУ «КПІ».

Традиція залучення провідних учених та висококваліфікованих спеціалістів для викладання спеціальних курсів залишається і сьогодні. З кафедрою ММСА співпрацюють:

Валькман Юрій Роландович, д.т.н., завідувач відділу розподілених інтелектуальних систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем  (викладає дисципліни: «Основи побудови систем штучного інтелекту», «Когнітивне моделювання», «Менеджмент знань», «Системний аналіз та інтелектуальні технології», «Аналіз даних та знань»);

Гончар Микола Семенович, д.ф.-м.н., проф., завідувач відділу математичного моделювання Інституту теоретичної фізики ім. М.Боголюбова НАН України (викладає дисципліни: «Основи математичної економіки», «Обчислювальні методи системного аналізу»);

Губарєв Вячеслав Федорович, д.т.н., проф., член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту космічних досліджень НАН України (викладає дисципліни: «Математичне програмування», «Теорія ігор та дослідження операцій»);

Калюжний Олександр Олексійович, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник відділу функціонального аналізу Інституту математики НАН України (викладає дисципліни: «Спеціальні розділи математичного аналізу», «Функціональний аналіз»);

Лопатін Олексій Костянтинович, д.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри інформаційних технологій та математики Національної академії управління (викладає дисципліни: «Системний аналіз світової економіки», «Моделювання та аналіз світової економіки»);

Степашко Володимир Семенович, д.т.н., проф., завідувач відділу Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України (викладає дисципліну «Моделювання складних систем»);

Стулей Володимир Анатолійович, к.ф.-м.н., керівник групи консалтингових проектів Міжнародної аудиторської фірми PCM АПіК (викладає дисципліну «Корпоративні фінанси»);

Діденко Дмитро Георгійович, к.т.н., начальник навчально-методичного відділу Науково-дослідного інституту прикладних інформаційних технологій (викладає дисципліну «Бази даних і інформаційні системи»);

Ігнатенко Олексій Петрович, к.ф.-м.н., ст.н.с. Інституту програмних систем НАН України (викладає дисципліни: «Елементи теорії катастроф», «Конфліктно-керовані системи») — випускник кафедри ММСА;

Яковлева Тетяна Василівна, начальник Відділу розробки звітності на централізованому сховищі даних Банку «Фінанси і кредит» (викладає практичні і лабораторні заняття з дисципліни «Бази даних»).