Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Данилов В. Я.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Данилов В. Я.

Данилов Валерій Якович — д.т.н., проф., професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Закінчив фукультет кібернетики Київського університету ім. Т.Г.Шевченка в 1972 р. В 1979 під керівництвом чл.-кор. НАНУ Б.Н.Бублика захистив кандидатську дисертацію «Застосування методу моментів для розв’язування оптимізаційних задач для систем з розподіленими параметрами». З 1980 працював у КБ «Шторм» при КПІ старшим науковим співробітником, а з 1988 по 1996 — завідувачем науково-дослідного відділу. В 1993 під керівництвом проф. О.Г.Наконечного захистив докторську дисертацію «Математичні моделі та методи оптимізації в гідроакустиці» за спеціальностю 05.13.16 — застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів в наукових дослідженнях».

Методи і комплекси програм обробки гідроакустичних сигналів, створені В.Я.Даниловим, впроваджено у 19-ти дослідно-конструкторських проектах КБ «Шторм». З 1996 по 2001 — завідувач відділу в ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», науковий керівник ДКР та НДР зі створення інформаційно-аналітичних систем з використанням сучасних геоінформаційних технологій. З 2001 — професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Сфери наукової діяльності: розвинення методу моментів для розв’язання задач оптимізації систем з розподіленими параметрами; розроблення методів аналізу задач просторової обробки гідроакустичних сигналів та задач керування звуковими полями, які базуються на методі мінімаксного оцінювання звукових полів, їх характеристик і випромінюючих джерел на основі вимірів векторних антен з врахуванням властивостей океанічних хвилеводів; проведення наукових досліджень, пов’язаних з розробкою методів та алгоритмів розв’язування задач оптимізації для систем підтримки прийняття рішень на основі сучасних методів оптимізаційних та комп’ютерних технологій; застосування сучасних інформаційних технологій для розв’язування практичних задач системного аналізу; обробка мовленнєвої інформації; обробка сучасної банківської та економічної інформації; розробка методів та алгоритмів дослідження хаотичної динаміки нелінійних систем.

Викладає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття з курсів «Основи системного аналізу», «Штучні нейронні мережі», «Синергетичні методи аналізу», «Математичні методи оптимізації»

Керівник атестаційних робіт студентів за ОКР «Бакалавр», «Магістр».

З 1994 по теперішній час — член двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій (в ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» та Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка). Член редколегій трьох наукових журналів.

Підготував 1 кандидата наук.

Опубліковано понад 160 наукових праць у періодичних виданнях, у т.ч. 15 навчально-методичних праць з теорії оптимізації, системного аналізу, нелінійної динаміки, штучних нейронних мереж, математики для економістів, статистики туризму (обсяг — 60 друкованих аркушів), дві монографії, чотири патенти.

Основні навчально-методичні праці щодо практичних занять та самостійної роботи студентів: «Синергетичні методи аналізу» (у співавт. — Зінченко А.Ю.) (2011); «Штучні нейронні мережі. Основні ідеї» (у співавт. — Добрушкін Г.О.) (2012).

Основні наукові праці: «Некоторые оптимизационные задачи для параболического уравнения в акустике» (у співавт. — Наконечный А.Г.) (1990); «Об устойчивости разностных схем для параболических волновых уравнений типа Шредингера» (1998); «Проблеми акустичного зондування свердловин та апаратний комплекс для їхнього вирішення» (у співавт. — Науменко І.Я., Кизима В.І.) (2008); «Виявлення хаосу та прогнозування динаміки в нелінійних системах» (у співавт. —Зінченко А.Ю., Яремчук О.Я.) (2009); «До реалізації інструментарію дослідження хаотичної та регулярної поведінки динамічних систем і реконструкції оператора еволюції динамічних систем» (у співавт. — Зінченко А.Ю.) (2010); «Ехолокація в свердловинах» (у співавт. — Науменко І.Я., Кизима В.І.) (2010); «Застосування вейвлет-перетворення для сегментації та видалення шуму з мовленнєвих сигналів» (у співавт. — Добрушкин Г.О.) (2011); «Розробка інформаційної технології ідентифікації хаосу та псевдофазової реконструкції атракторів одновимірних реалізацій» (у співавт. —Зінченко А.Ю., Марчук П.П.) (2011); «Порівняння якості мел- та барк-частотних кепстральних коефіцієнтів для параметризації мовних сигналів» (у співавт. — Добрушкін Г.О.) (2011); «Згасання звуку в між трубному просторі свердловин» (у співавт. — Науменко І.Я., Кизима В.І., Сєвєріна В.В.) (2011).

http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/dvy2