Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Магістратура Спеціальність – 8.080404 Інтелектуальні системи прийняття рішень
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Спеціальність – 8.080404 Інтелектуальні системи прийняття рішень

Назва кваліфікації: магістр -аналітик систем

Звання: фахівець з систем штучного інтелекту

Рівень кваліфікації: магістр, повна вища освіта

Тривалість програми: 1 рік 10 місяців за денною формою навчання

Вимоги до вступу: базова вища освіта

Програма підготовки включає:

Теоретичне навчання з дисциплін (70 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи. Програма підготовки складається з нормативної частини і вибіркової частини. Нормативна частина включає цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки (12 кредитів ECTS) і природничої підготовки та професійно-практичної підготовки. Загальний обсяг теоретичної підготовки, який забезпечує поглиблену підготовку з отримання кваліфікації аналітика систем, складає 45 кредитів ECTS, та блок вільного вибору студентів — 13 кредитів ECTS

Виконання курсових робіт з дисциплін: Основи проектування інтелектуальних систем (1 кредит ECTS); Проектування комп’ютерних інформаційних систем (1 кредит ECTS)

Наукові дослідження за темою ( — 7.5 кредитів ECTS)

Виконання кваліфікаційної роботи магістра (25.5 кредит ECTS)

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів, захисту курсових робіт. Підсумкова державна атестація включає захист кваліфікаційної роботи магістра

Опис результатів навчання: знання і розуміння:

 • знання теорії, методів та засобів побудови систем штучного інтелекту;

 • створення програмних продуктів для комп’ютерних мереж;

 • класифікація, архітектура, етапи проектування експертних систем, вибір інструментальних засобів, області застосування;

 • знання питань організації і керування розробкою програмних систем;

 • володіння методологією побудови та реалізації комп’ютерних інформаційних систем та їх практичного використання;

 • набуття знань та навичок у сфері інформаційних банківських і фінансових систем з точки зору розробника;

 • опанування знань з технологій розробки і тестування програм;

 • знання основ криптології та захисту інформації;

 • розуміння питань моделювання економіки перехідного періоду.

Застосування знань:

Використовувати сучасні моделі, методи та засоби штучного інтелекту в ситемах прийняття рішень в економіці та бізнесі

Вміти проектувати експертні системи, володіти знаннями програмування задач штучного інтелекту та методикою створення баз знань для експертних систем

Вміти застосовувати знання методів, прийомів і правил аналізу, проектування, реалізації, тестування і керування розробкою складних програм на основі існуючих стандартів, що регулюють основні процеси програмної інженерії

Створювати структуру комп’ютерної інформаційної системи на основі вхідних даних, обгрунтовувати тип системи управління бази даних, програмно реалізовувати КІС

Розуміти та вміти реалізовувати системи інформатизації банків. Повноцінно працювати у команді розробників таких систем

Розробляти програмне забезпечення об’єктів інформатизації, проводити відлагодження та тестування створених програмних продуктів

Застосовувати знання з класичних та сучасних симетричних криптографічних систем та криптографічних протоколів у системах захисту інформації

Вміти виконувати структурний аналіз перехідної економіки і будувати математичні моделі

Самостійно будувати моделі аналізу властивостей складних систем, вибирати засоби поліпшення якості функціонування систем.

Формування суджень:

Здатність використовувати професійні знання та практичні навички для вирішення практичних завдань в галузі комп’ютерних наук та систем штучного інтелекту

Детальні відомості про программу:

Номер за порядком або код

Назва предмету (укр.)

Назва предмету (англ.)

Назва предмету (рус.)

Кредити ECTS

Тип оціню

вання

1

Патентознавство та авторське право

Patenting and copiright

 Патентознавство и авторское право

2

1

2

Педагогіка вищої школи

Pedagogic of Higher School

 Педагогика высшей школы

1.5

1

3

Основи наукових досліджень

Fundamentals of scientific research

 Основы научных исследований

2

1

4

Філософські проблеми наукового пізнання

Philosophical problems of scientific cognition

 Философские проблемы научного познания

1.5

1

5

Основи маркетингу

Marketing

 Основы маркетинга

2

1

6

Іноземна мова

Foreign language

 Иностранный язык

2

1

7

Інтелектуальна власність

Intellectual property

 Интеллектуальная собственность

1

1

8

Основи проектування інтелектуальних систем

Fundamentals of intellectual systems design

 Основы проектирования интеллектуальных систем

3

0

9

Охорона праці у галузі

Labor salety

 Охрана труда в отрасли

1

0

10

Програмне забезпечення комп’ютерних мереж

Computer networks software support

 Программное обеспечение компьютерных сетей

3

0

11

Експертні системи

Expert Systems

 Экспертные системы

4

0

12

Сучасні технології програмування

Modern programming technologies

 Современные технологии програмирования

4

0

13

Проектування комп’ютерних інформаційних систем

Computer information systems design

 Проектирование компьютерных информационных систем

3

0

14

Комп’ютерні інформаційні технології для об’єктів ринкової економіки

Computer information technologies for market economy

Компьютерные информационные технологии для объектов рыночной экономики

3.5

0

15

Основи бухгалтерського обліку та аудит

Basics of accounting and audit

 Основы бухгалтерского учета и аудита

2

1

16

Технології розробки і тестування програм

Software designing and testing technologies

 Технологии разработки и тестирования программ

4

0

17

Основи криптології та захисту інформації

Fundamentals of cryptology and information security

 Основы криптологии и защиты информации

4,5

0

18

Системи захисту інформації в комп’.ют. мережах

Systemsofinformation security in computer networks

 Системы защиты информации в компьютерных сетях

3.5

1

19

Системний аналіз світової економіки

System analysis of world economics

 Системный анализ мировой экономики

3.5

0

20

Основи сталого розвитку суспільства

Fundamentals of society sustainable development

 Основы устойчивого развития общества

2

1

21

Нечіткі моделі і методи в СПР

Fuzzy sets and methods in decision making systems

 Нечеткие модели и методы в СПР

4

0

22

Моделювання економіки перехідного періоду

Modeling of economy in transition

 Моделирование экономики переходного периода

4

0

23

Життєздатність складних систем

Viability of complex systems

 Жизнеспособность сложных систем

3.5

1

24

Розподілені інформаційні системи

Shared information systems

 Распределенные информационные системы

4

0

25

Інтернет-технології в наукових дослідженях

Internet technologies in scientific research

 Интернет-технологии в научных исследованиях


Курсові роботи

Academic year papers of specialization

 КУРСОВЫЕ РАБОТЫ
Основи проектування інтелектуальних систем

Fundamentals of intellectual systems design

 Основы проектирования интеллектуальных систем

1

0


Проектування комп’ютерних інформаційних систем

Computer information systems design

 Проектирование компьютерных информационных систем

1

0
Наукові дослідження зв темою

Scientific research

 Научные исследования по теме

7.5

0


Дипломне проектування

Final thesis

 Дипломное проектирование

25.5

0


Всього кредитів

Total credits ECTS

 Всего кредитов

105


0 – якщо за предмет виставляється оцінка,

1 – якщо за предмет виставляється «зараховано», «не зараховано».

Академічні права: отриманий диплом магістра підтверджує право продовжити навчання за програмою з отримання ступеня кандидата наук

Професійні права: робота з компетенцій аналітика систем  в області комп’ютерних наук, інформаційних технологій  та систем штучного інтелекту