Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Магістратура Спеціальність – 8.080204 Соціальна інформатика
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Спеціальність – 8.080204 Соціальна інформатика

Назва кваліфікації: магістр -аналітик систем

Звання: фахівець з системних наук та інформатики

Рівень кваліфікації: магістр, повна вища освіта

Тривалість програми: 1 рік 10 місяців за денною формою навчання

Вимоги до вступу: базова вища освіта

Програма підготовки включає:

Теоретичне навчання з дисциплін (70 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи. Програма підготовки складається з нормативної частини і вибіркової частини. Нормативна частина включає цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки (12 кредитів ECTS) і природничої підготовки та професійно-практичної підготовки. Загальний обсяг теоретичної підготовки, який забезпечує поглиблену підготовку з отримання кваліфікації –аналітикасистем, складає 44,5 кредитів ECTS, та блок вільного вибору студентів — 13.5 кредитів ECTS

Виконання курсових робіт з дисциплін: Математичне моделювання соціальних процесів (1 кредит ECTS); Системи підтримки прийняття рішень (1 кредит ECTS)

Наукові дослідження за темою ( — 7.5 кредитів ECTS)

Виконання кваліфікаційної роботи магістра (25.5 кредит ECTS)

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів, захисту курсових робіт. Підсумкова державна атестація включає захист кваліфікаційної роботи магістра.

Опис результатів навчання: знання і розуміння:

 • методів математичного моделювання соціальних процесів;

 • систем підтримки прийняття рішень;

 • знання методів обробки даних у вигляді часових рядів;

 • основ мікро- і макроекономічних систем;

 • основ криптології та захисту інформації;

 • сучасних технологій програмування;

 • технологій розробки і тестування програм;

 • мережевих комп’ютерних технологій CISCO;

 • синергетичних методів аналізу;

 • елементів нелінійного аналізу;

 • основ проектування комп’ютерних інформаційних систем;

 • експертних систем.

Застосування знань:

Вміння застосовувати загальні поняття та підходи математичного моделювання до різних соціальних явищ. Вміти здійснювати постановки формалізованих задач при розробці математичних моделей та розв’язувати їх математичними та комп’ютерними засобами

Вміти формалізувати задачу прийняття рішень, розробити її модель та вибрати метод оптимізації рішень і програмно реалізувати розроблений алгоритм

Формувати і застосовувати знання і навики стосовно методів збору і коректної обробки даних у вигляді часових рядів

Вміти розв’язувати конкретні задачі прийняття рішень з основних напрямків мікроекономіки суб’єктами господарської діяльності. Застосовувати основи макроекономічної теорії для постановки та розв’язання питань макроекономіки

Застосовувати знання з класичних та сучасних симетричних криптографічних систем та криптографічних протоколів у системах захисту інформації

Застосовувати знання методів, прийомів і правил аналізу, проектування, реалізації, тестування і керування розробкою складних програм на основі існуючих на сьогодні стандартів, що регулюють основні процеси програмної інженерії

Розробляти програмне забезпечення об’єктів інформації, проводити відлагодження та тестування створених програмних продуктів

Вміти спроектувати, реалізувати та забезпечити працездатність малих та середніх мереж ЕОМ

Використовувати методи математичного моделювання нелінійних процесів, досліджувати проблеми і задачі міждисциплінарного характеру

Вміти застосовувати нелінійні моделі для математичного моделювання задач прогнозування та керування процесами у складних системах

Створювати структуру комп’ютерної інформаційної системи на основі вхідних даних, обгрунтовувати тип системи управління бази даних, програмно реалізовувати КІС.

Формування суджень:

Здатність використовувати набуті знання з професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення практичних задач стосовно аналізу, проектування та прийняття рішень для складних систем соціального та економічного спрямування.

Детальні відомості про программу:

Номер за порядком або код

Назва предмету (укр.)

Назва предмету (англ.)

Назва предмету (рус.)

Кредити ECTS

Тип оціню

вання

1

Патентознавство та авторське право

Patenting and copiright

Патентознавство и авторское право

2

1

2

Педагогіка вищої школи

Pedagogic of Higher School

Педагогика высшей школы

1.5

1

3

Основи наукових досліджень

Fundamentals of scientific research

Основы научных исследований

2

1

4

Філософські проблеми наукового пізнання

Philosophical problems of scientific cognition

Философские проблемы научного познания

1.5

1

5

Основи маркетингу

Marketing

Основы маркетинга

2

1

6

Іноземна мова

Foreign language

Иностранный язык

2

1

7

Інтелектуальна власність

Intellectual property

Интеллектуальная собственность

1

1

8

Охорона праці у галузі

Labor salety

Охрана труда в отрасли

1

0

9

Математичне моделювання соціальних процесів

Mathematic modeling of social processes

Математическое моделирование социальных процессов

6,5

0

10

Системи підтримки прийняття рішень

Decision making support systems

Системы поддержки принятия решений

5,5

0

11

Аналіз часових рядів

Time series analysis

Анализ временных рядов

2,5

0

12

Мікро- і макроекономіка

Microeconomics and macroeconomic systems

Микро- и макроэкономика

3,5

0

13

Основи криптології та захисту інформації

Fundamentals of cryptology and information security

Основы криптологии и защиты информации

4,5

1

14

Сучасні технології програмування

Modern programming technologies

Современные технологии программирования

3.5

0

15

Технології розробки і тестування програм

Software designing and testing technologies

Технологии разработки и тестирования программ

2.5

0

16

Мережеві комп’ютерні технології CISCO

CISCO technologies

Сетевые компьютерные технологии CISCO

3

1

17

Методи оптимального керування

Optimal control methods

Методы оптимального управления

3.5

0

18

Системи захисту інформації в комп’.ют. мережах

Systemsofinformation security in computer networks

Системы защиты информации в компьютерных сетях

3

1

19

Системний аналіз світової економіки

System analysis of world economics

Системный анализ мировой экономики

3.5

0

20

Основи сталого розвитку суспільства

Fundamentals of society sustainable development

Основы устойчивого развития общества

2

1

21

Розподілені інформаційні системи

Shared information systems

Распределенные информационные системы

3.5

0

22

Проектування комп’ютерних інформаційних систем

Computer information systems design

Проектирование компьютерных информационных систем

3

1

23

Синергетичні методи аналізу соціальних процесів

Synergetic methods of analysis

Синергетические методы анализа социальных процессов

2

1

24

Елементи нелінійного аналізу

Elements of nonlinear analysis

Элементы нелинейного анализа

2,5

1

25

Мережеві комп’ютерні технології CISCO

CISCO technologies

Сетевые компьютерные технологии CISCO

2,5

1
Курсові роботи

Academic year papers of specialization

Курсовые работы
Математичне моделювання соціальних процесів

Mathematic modeling of social processes

Математическое моделирование социальных процессов

1

0


Системи підтримки прийняття рішень

Decision making support systems

Системы поддержки принятия решений

1

0


Наукові дослідження зв темою

Scientific research

Научные исследования по теме

7.5

0


Дипломне проектування

Final thesis

Дипломное проектирование

25.5

0


Всього кредитів

Total credits ECTS

Всего кредитов

105


0 – якщо за предмет виставляється оцінка,

1 – якщо за предмет виставляється «зараховано», «не зараховано».

Академічні права: отриманий диплом магістра підтверджує право продовжити навчання за програмою з отримання ступеня кандидата наук

Професійні права: робота з компетенцій - аналітика систем в сфері системного аналізу, управління та інформатики