Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Магістратура Спеціальність – 8.080203 Системний аналіз і управління
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Спеціальність – 8.080203 Системний аналіз і управління

Назва кваліфікації: магістр -аналітик систем

Звання: фахівець з системних наук

Рівень кваліфікації: магістр, повна вища освіта

Тривалість програми: 1 рік 10 місяців за денною формою навчання

Вимоги до вступу: базова вища освіта

Програма підготовки включає:

Теоретичне навчання з дисциплін (71 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи. Програма підготовки складається з нормативної частини і вибіркової частини. Нормативна частина включає цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки (12 кредитів ECTS) і природничої підготовки та професійно-практичної підготовки. Загальний обсяг теоретичної підготовки, який забезпечує поглиблену підготовку з отримання кваліфікації аналітика систем, складає 46 кредитів ECTS, та блок вільного вибору студентів - 13 кредитів ECTS

Виконання курсових робіт з дисциплін: Обчислювальні методи системного аналізу (1 кредит ECTS); Адаптивні системи прогнозування і управління (1 кредит ECTS), Системний аналіз світової економіки (1 кредит ECTS).

Наукові дослідження за темою  (7,5 кредитів ECTS)

Виконання кваліфікаційної роботи магістра ( 25,5 кредитівECTS)

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів, захисту курсових робіт. Підсумкова державна атестація включає захист кваліфікаційної роботи магістра.

Опис результатів навчання: знання і розуміння:

 • обчислювальних методів системного аналізу;

 • експертних систем;

 • математичного програмування;

 • адаптивних систем прогнозування і управління;

 • основ криптології та захисту інформації;

 • інтегрованих систем проектування і управління;

 • сучасних технологій програмування;

 • основ страхування і ризиків;

 • синергетичних методів аналізу;

 • проектування комп’ютерних інформаційних систем;

 • систем підтримки прийняття рішень.

Застосування знань:

Застосовувати основні обчислювальні методи для розв’язання типових задач системного аналізу. Робити обгрунтований вибір методу дискретизації. Реалізовувати обраний метод однією із сучасних мов програмування

Вміти проектувати експертні системи, володіти знаннями програмування задач штучного інтелекту та методикою створення баз знань для експертних систем

Вирішувати проблеми побудов алгоритмів мінімізуючих послідовностей для різноманітних випадків. Досліджувати та вирішувати різноманітні екстремальні задачі на обмежених множинах. Вирішувати некоректно поставлені математичні задачі, які виникають на практиці

Вміти вибирати методи і розробляти алгоритми адаптивного керування і прогнозування на основі математичної моделі динаміки об’єкта керування

Застосовувати знання з класичних та сучасних симетричних криптографічних систем та різноманітних криптографічних протоколів у системах захисту банківської та комерційної інформації

Вибирати стратегію проектування технологічної системи та проектувати систему управління складною технологічною системою

Знати та вміти використовувати методи, прийоми і правила аналізу, проектування, реалізації, тестування і керування при розробці складних програм на основі існуючих на сьогодні стандартів, що регулюють основні процеси програмної інженерії

Застосовувати методи прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності, якісно та кількісно оцінювати ризики в реальних інституційних системах

Використовуючи методи математичного моделювання нелінійних процесів, досліджувати проблеми і задачі міждисциплінарного характеру

Створювати структуру комп’ютерної інформаційної системи на основі вхідних даних, обгрунтовувати тип системи управління бази даних, програмно реалізовувати КІС

Вміти формалізувати задачу прийняття рішень на основі її постановки і розробити її модель, вибрати метод оптимізації рішень, програмно реалізовувати розроблений алгоритм

Формування суджень:

Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з математики, фізики, системного аналізу, проектування та прийняття рішень для складних систем різної природи на основі системної методології

Здатність виконувати узагальнення висновків при взаємодії процесів різної природи

Детальні відомості про программу:

Номер за порядком або код

Назва предмету (укр.)

Назва предмету (англ.)

Назва предмету (рус.)

Кредити ECTS

Тип оціню

вання

1

Патентознавство та авторське право

Patenting and copyright

Патентознавство и авторское право

2

1

2

Педагогіка вищої школи

Pedagogic of Higher School

Педагогика высшей школы

1.5

1

3

Основи наукових досліджень

Fundamentals of scientific research

Основы научных исследований

2

1

4

Філософські проблеми наукового пізнання

Philosophical problems of scientific cognition

Философские проблемы научного познания

1.5

1

5

Основи маркетингу

Marketing

Основы маркетинга

2

1

6

Іноземна мова

Foreign language

Иностранный язык

2

1

7

Інтелектуальна власність

Intellectual property

Интеллектуальная собственность

1

1

8

Охорона праці у галузі

Labor safety

Охрана труда в отрасли

1

0

9

Обчислювальні методи системного аналізу

Computational methods for system analysis

Вычислительные методы системного анализа

6,5

0

10

Експертні системи

Expert Systems

Экспертные системы

4

0

11

Математичне програмування

Mathematic programming

Математическое программирование

4

0

12

Адаптивні системи прогнозування і управління

Adaptive systems for forecasting and control

Адаптивные системы прогнозирования и управления

2,5

0

13

Основи криптології та захисту інформації

Fundamentals of cryptology and information security

Основы криптологии и защиты информации

4

1

14

Інтегровані системи проектування і управління

Integral systems for design and control

Интегрированные системы проектирования и управления

2.5

0

15

Сучасні технології програмування

Modern programming technologies

Современные технологии програмирования

4

0

16

Основи страхування і ризики

Risk management and basics of insurance

Основы страхования и рисков

2,5

0

17

Методи оптимального керування

Optimal control methods

Методы оптимального управления

4

0

18

Системи захисту інформації в комп’.ют. мережах

Systemsofinformation security in computer networks

Системы защиты информации в компьютерных сетях

3

1

19

Системний аналіз світової економіки

System analysis of world economics

Системный анализ мировой экономики

2.5

0

20

Розподілені інформаційні системи

Shared information systems

Распределенные информационные системы

3.5

0

21

Основи сталого розвитку суспільства

Fundamentals of society sustainable development

Основы устойчивого развития общества

2

1

22

Синергетичні методи аналізу

Synergetic methods of analysis

Синергетические методы анализа

2

1

23

Проектування комп’ютерних інформаційних систем

Computer information systems design

Проектирование компьютерных информационных систем

3.5

1

24

Системи підтримки прийняття рішень

Decision making support systems

Системы поддержки принятия решений

3

1

25

Математична лінгвістика

Mathematic linguistic

Математическая лингвистика

2.5

1

26

Елементи нелінійного аналізу

Elements of nonlinear analysis

Элементы нелинейного анализа

2

1
Курсові роботи

Academic year papers of specialization

Курсовые работы
Обчислювальні методи системного аналізу

Computational methods for system analysis

Вычислительные методы системного анализа

1

0


Адаптивні системи прогнозування і управління

Adaptive systems for forecasting and control

Адаптивные системы прогнозирования и управления

1

0


Системний аналіз світової економіки

System analysis of world economics

 Системный анализ мировой экономики

1

0


Наукові дослідження за темою

Scientific research

 Научные исследования по теме

7.5

0


Дипломне проектування

Final thesis

Дипломное проектирование

25.5

0


Всього кредитів

Total credits ECTS

 ВСЕГО КРЕДИТОВ

107


0 – якщо за предмет виставляється оцінка,

1 – якщо за предмет виставляється «зараховано», «не зараховано».

Академічні права: отриманий диплом магістра підтверджує право продовжити навчання за програмою з отримання ступеня кандидата наук

Професійні права: робота з компетенцій - аналітика систем в сфері системного аналізу і управління