Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Бакалаврат Теми бакалаврських дипломних робіт
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Теми бакалаврських дипломних робіт

Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт для бакалаврів, що запропоновані викладачами кафедри ММСА ІПСА

 

 

1. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт для бакалаврів

професора, докт. техн. наук Бідюка П.І.

 

1. Проектування і реалізація систем підтримки прийняття рішень (СППР) за такими напрямами:

–        СППР для моделювання і прогнозування стаціонарних процесів в економіці та фінансах;

–        СППР для моделювання і прогнозування нестаціонарних процесів в економіці та фінансах;

–        СППР для оцінювання і прогнозування банківських ризиків;

–        СППР для оцінювання і прогнозування ризиків у страхуванні;

–        СППР для оцінювання і прогнозування стану виробничого або фінансового підприємства;

–        СППР для аналізу та прогнозування якості продукції на підприємстві;

–        СППР для діагностики систем і процесів різної природи.

 

2. Побудова імовірнісних моделей (мережі Байєса) процесів у техніці, економіці та фінансах та їх використання для класифікації та підтримки прийняття рішень різного характеру.

3. Порівняльний аналіз методів прогнозування різних типів на фінансово-економічних чи технічних процесах. Підвищення якості прогнозів шляхом модифікації відомих методів.

            Підвищення якості прогнозів досягається шляхом вдосконалення існуючих моделей процесів та методів прогнозування, що ґрунтуються на них. Порівняльний аналіз методів дає можливість вибрати кращий метод для розвязання конкретної задачі. Модифікація існуючих методів прогнозування спрямовується, як правило, на покращення математичного описання процесів, комбінування прогнозів, отриманих за різними методами, застосування нових обчислювальних схем для оцінювання моделей та функцій прогнозування.

4. Аналіз характеристик макроекономічних процесів статистичними методами

            Макроекономічні процеси в перехідний період мають ряд особливостей, які суттєво відрізняють їх від процесів усталеної економіки. Наприклад, динаміка розвитку процесів перехідного періоду є незрівнянно вищою. В зв’язку з цим виникають задачі математичного моделювання макроекономічних процесів перехідного періоду, порівняння отриманих моделей з класичними з метою виявлення поточних особливостей та прийняття коректних управлінських рішень.

5. Аналіз, моделювання і прогнозування фінансово-економічних показників конкретних підприємств і галузей.

            Для аналізу поточного стану підприємства або галузі в цілому вибирають самі суттєві показники їх діяльності, які описані відповідними статистичними даними. Дані служать основою для вибору структури та оцінювання параметрів математичних моделей вибраних процесів, а моделі використовують для оцінювання прогнозів. Моделі і прогнози використовують для планування інвестицій, виробничої діяльності підприємства та його стратегії поведінки на ринку.

6. Дослідження (моделювання і прогнозування) нелінійних процесів.

            Серед фінансово-економічних, технічних та технологічних процесів досить часто зустрічаються процеси, які містять нелінійності щодо змінних і параметрів. Для визначення структури та оцінювання параметрів таких процесів необхідно виконувати їх поглиблене дослідження і застосовувати методи нелінійного оцінювання. Разом із „стандартними” зустрічаються „нестандартні” структури моделей, які потребують особливої уваги для досягнення адекватного математичного описання процесу, оцінювання прогнозу та побудови системи керування.

 

7. Аналіз, математичне моделювання, прогнозування і менеджмент ризиків у технічних, технологічних та фінансово-економічних системах.

            Для оцінювання ризиків у різних галузях діяльності необхідно будувати математичні і статистичні моделі, які характеризують можливі втрати при реалізації тих чи інших дій. Ризики оцінюють, в першу чергу, за допомогою параметрів розподілів випадкових величин, зокрема дисперсії, яка відіграє суттєву роль у формування ризикових ситуацій. Так, коректний прогноз дисперсії процесу дає можливість оцінити можливі втрати незалежно від природи процесу, що аналізується. Для аналізу ризиків доцільно створювати спеціальні компютерні системи, які спрямовують на розв’язання конкретного класу задач.

2. Основні напрями вибору тем дипломних робіт та проектів для бакалаврів

професора, докт. фіз.-мат.наук Богданського Ю.В.

 1. Дослідження варіаційного числення для випадку функцій з нескінченновимірною областю значень.

 1. Дослідження оператор них пів груп у Соболевських функціональних просторах.

 1. Узагальнені функції та їх застосування в теорії диференціальних рівнянь.

 1. Сферичні функції.

 1. Аналіз на диференційованих многовидах.

3. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт для бакалаврів

професора, докт. фіз.-мат.наук Бондаренка В.Г.

1. Особливості розв'язків нелінійних параболічних рівнянь.

2.Метод декомпозиції для параболічного рівняння з нелінійним потенціалом.

3.Статистичний аналіз розподілів часових рядів-фінансових даних.

4.Лінійні та нелінійні моделі часових рядів-фінансових даних.

5.Дифузійна модель ціни акції Формула Блека - Шоулза. Броуновський рух.

4. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт для бакалаврів

професора, докт. техн. наук Губарєва В.Ф. та  О.О. Жукова

 1. Порівняльний аналіз методів ідентифікації систем в умовах невизначеності.

 1. Кінцево-частотна ідентифікація багатовимірних об’єктів в умовах невизначеності..

 1. Алгоритми фільтрації при цифровій обробці сигнала.

 1. Оцінювання стану в умовах невизначеності.

 1. Еліпсоїдальне оцінювання вектора стану динамічних систем.

 1. Прогнозування за наближенними моделями, отриманими при ідентифікації систем в умовах невизначеності.

 1. Синтез керування на основі апроксимуючих математичних моделей.

 1. Ігрові задачі управління в умовах невизначеності.

 1. Розробка методів управління дінамічними системами на основі гарантованого (неймовірносного) підходу до формалізації невизначеності.

 1. Оцінювання параметрів орієнтації космічного апарату в умовах обмеженої невизначеності на основі методу ковзного інтегралу.

5. Основні напрями вибору тем дипломних робіт та проектів для бакалаврів

доцента, канд.техн. наук Заводніка В.В.

 

1. Прогнозирование индексов инфляции на основе дефляторов основных видов экономической деятельности.

Прогнозирование трех основных индексов инфляции и разработка для этой цели математической модели экономического равновесия на рынках спроса и предложения в основных сферах экономической деятельности – промышленность, сельское хозяйство, транспорт, услуги. Данный подход принципиально отличается от нормативно установленного Государственным комитетом статистики Украины. Цель – разработка альтернативного, независимого от данных официальной статистики, подхода расчета индексов инфляции.

 

2. Выработка интегрального критерия оценки деятельности регионов на основе теории матричных игр.

 

Построение матричной модели регион страны/критерий оценивания, решение максиминной и минимаксной задач, использование методов линейного программирования. Цель – определение экономической эффективности хозяйствования региона, вход – материальный, финансовый и человеческий ресурсы, выход – валовая добавленная стоимость.

3. Анализ влияния показателей платежного баланса страны на валютный рынок и инфляционные процессы.

Анализ взаимосвязи и влияния показателей платежного баланса страны, валютного рынка и инфляционных процессов по данным статистики. Построение модели функциональных зависимостей. Цель – создание инструмента поддержки процесса разработки денежно-кредитной, валютной и бюджетно-налоговой политики государства.

 

4. Оценка состояния регионов Украины на основе индикаторов устойчивого развития.

Построение критериев и метода оценивания состояния регионов Украины в треугольнике: экономика – социальная сфера – экология в общей системе измерений устойчивого развития на основе использования групп индикаторов и показателей. Цель – классификация регионов с точки зрения перспектив и направлений их дальнейшего развития.

 

5. Использование многопроцессорной техники в задачах моделирования и прогнозирования сложных физических объектов.

Решение задач численного моделирования и прогнозирования развития сложных физических процессов и явлений в трехмерной пространственной постановке на основе использования подходов и методов параллельных вычислений на базе многопроцессорной техники с кластерной архитектурой. Цель – построение математического аппарата, позволяющего решать задачи, относящиеся к классу трансвычислительно сложных.

 

6. Основні напрями вибору тем дипломних робіт та проектів для бакалаврів  Діденка Д.Г.

 

1. Розклад занять у ВНЗ-і.

Задані аудиторний фонд, дисципліни, та навантаження викладачів, курси, потоки, навчальні групи та підгрупи, студенти з навчальними планами, факультети та кафедри, побажання викладачів. Скласти допустимий розклад занять для всіх факультетів ВНЗ-у.

2. Нечіткий пошук літератури в бібліотеці.

В бібліотеці зберігаються анотації для книг. Необхідно забезпечити пошук текстових даних по неповним (частково пропущеним) даним.

 

3. Первинна реєстрація абітурієнтів через Інтернет.

Випускник через Інтернет заповнює анкету абітурієнта та отримує спеціальний код-допуску, який він представляє в „Приймальній комісії”, коли прийде здавати документи. Секретар комісії завантажує анкету з БД. Час прийому абітурієнта вираховується автоматично.

 

4. Методи прискорення отримання даних з СУБД Oracle.

Дослідження впливу індексування, кешування, використання кластер них таблиць та секціонування на швидкість виконання SQL- запитів до БД.

 

5. Вибір типів СУБД для крупних проектів.

Створити каталог сучасних СУБД. Необхідно вибрати найкращим чином множину СУБД для нового проекту, які відповідають певним обмеженням (продуктивність. Загальна ціна та ін.).

7. Основні напрями вибору тем дипломних робіт та проектів для бакалаврів

доцента, канд. фіз.-мат. наук Каніовської І. Ю.

 

 1. Застосування марковських випадкових процесів у фінансово-економічній області.

Пропонується розглянути марковські випадкові процеси при моделюванні в фінансово-економічній області та на основі побудованих моделей зробити практичні рекомендації щодо застосування побудованих моделей.

 

 1. Системи голосування та деякі модифікації існуючих систем.

Пропонується розглянути дворівневі системи голосування, наприклад, правило квадратного кореня Пенруоза, та зробити його модифікацію, змінив правила голосування.

 

 1. Застосування імовірнісних методів до систем голосування.

 

Пропонується розглянути існуючи системи голосування та застосувати до їх модифікації деякі імовірнісні методи.

 

 1. Дослідження достатніх статистик для деяких законів розподілу та їх застосування у фінансово-економічній області.

Пропонується розглянути достатні статистики для ексоненційного сімейства розподілів, h/h сімейства розподілів. Вивчити їх властивості та деякі застосування..

 

 1. Побудова оптимальних оцінок для невідомих параметрів законів розподілу та функцій від цих параметрів.

Застосувати метод достатних статистик для побудови оптимальних оцінок параметрів для ексоненційного сімейства розподілів, h/h сімейства розподілів.

 

 1. Побудова асимптотичних оптимальних оцінок для невідомих параметрів законів розподілу та функцій від цих параметрів.

Застосувати метод максимальної правдоподібності для побудови оптимальних оцінок параметрів для ексоненційного сімейства розподілів, h/h сімейства розподілів.

 1.  Інтервальне оцінювання параметрів законів розподілу та функцій від цих параметрів.

Розглянути методи побудови довірчих інтервалів для параметрів для ексоненційного сімейства розподілів, h/h сімейства розподілів.

 

 1. Критерії перевірки гіпотез при наявності мішаючих параметрів.

 

Розглянути критерії перевірки гіпотез при наявності мішаючих параметрів і зробити їх застосування у практичних задачах.

 

 

8. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт для бакалаврів

доцента, канд.техн. наук Коваленко А.Є.

1. Дослідження принципів побудови файлових систем мультимедійних операційних систем.

Міжнародні і промислові стандарти. Аналіз файлових систем сучасних операційних систем. Оптимізація процесів доступу і запису мультимедійних даних.

2. Застосування сучасних технологій побудови програмного забезпечення багатоядерних комп’ютерних систем.

Багатоядерні CPU. Багатопотокові системи. Алгоритми планування процесів багатоядерних систем.

3. Дослідження процесів планування у сучасних операційних систем Linux.

Операційні системи UNIX, Linux. Особливості планування процесів у малих і середніх мультикомп’ютерних системах. Особливості програмної реалізації. Засоби іменування, реплікацій, кешування, захисту.

4. Застосування сучасних UNIX-орієнтованих операційних систем для забезпечення інформаційної безпеки корпоративних систем.

Стандарти NIST, ISO, ANSI. Програмні реалізації симетричних і асиметричних алгоритмів. Системи Kerberos, протоколів IPSec, Radius. Дослідження криптографічних атак, ризиків. Розробка політики безпеки на основі багаторівневої фільтрації.

5. Засоби захисту інформації у сучасних Windows –орієнтованих комп’ютерних системах та забезпечення інформаційної безпеки корпоративних систем на їх основі.

Міжнародні і промислові стандарти. Приклади реалізації систем Windows та напрямки їх захисту. Стандарти NIST, ISO, ANSI. Програмні реалізації симетричних і асиметричних алгоритмів. Системи Kerberos, протоколів IPSec, Radius. . Дослідження криптографічних атак. Побудови комплексних політик безпеки.

9. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт для бакалаврів

професора, докт.фіз.мат. наук Лопатіна О.К.

 1. Мониторинг состояния экономической системы.

Создать алгоритм и программное обеспечения построения обобщенного распределения Лапласа по числовым рядам, обеспечивающий мониторинг системы, то есть оперативное отслеживание состояния системы  с целью построения эффективных прогнозов.

 1. Анализ временных рядов на примере динамик продаж золота и платины.

Построить статистические циклы соответствующих числовых рядов. Построить и исследовать эмпирическое вероятностное распределение в задачах прогнозирования.

Разработать соответствующее программное обеспечение

 

3. Алгоритмы построения показателя Херста и доверительных интервалов.

Построение показателя Херста (некоторая статистика) по числовым экономическим рядам имеет большое прикладное значение. Исследовать вероятностный закон распространения ошибок аппроксимации с целью построения доверительных интервалов.

Создать соответствующее программное обеспечение.

 

4. Обобщенное экономическое равновесие и коньюктурные циклы (на примере стран с переходной экономикой)

Рассмотреть историю развития экономических циклов и показать их определяющую роль в поведении экономики. Статистические циклы, основанные на показателях Херста. Разработка алгоритмов надежного прогнозирования циклов в экономике, начала или конца кризисных явлений.

5. Применение фрактального анализа к задачам инвестиций и экономики

Ставится задача на основе теории нелинейных хаотических динамических систем рассмотреть эволюцию ценообразования на рынках, начиная от классических теорий до теории Э.Петерса фрактального рынка. Применить теорию когерентного финансового рынка для исследования экономики и предсказания кризисных явлений (на примере экономики Украины)

 

6. Нелинейные динамические модели, получаемые по временным хаотическим рядам в экономике

Математическое моделирование по дискретным последовательностям экспериментальных данных (временным рядам) - активно развивающееся направление математической статистики и нелинейной динамики. Практические приложения эмпирических моделей очень разнообразны - от прогнозов будущего до технической и медицинской диагностики. В частности, в эту схему укладываются важные структуре модели: «прозрачные», «серые» и «черные ящики». Применить указанную методику к экономике Украины.

 

6.      Нечетко-множественный подход в маркетинговых исследованиях

Предметом маркетинга, как научной дисциплины, является деятельность фирмы на рынке во всем ее беспредельном разнообразии. Отсюда сложность и неоднозначность рассуждений маркетологов, а также их скептицизм в отношении строгих математических выкладок которыми часто пользуются экономисты-теоретики или специалисты в области финансового анализа. Сегодня более предпочтительным способом учета неопределенности является подход, основанный на математике нечетких множеств, заложенной 35 лет назад американским ученым Л.Заде. Целью настоящей работы как раз и является раскрытие возможностей нечетко-множественного подхода в маркетинговом анализе, что будет подтверждено результатами расчетных примеров.

 

7.      Оценка риска бизнеса на основе нечетких данных

 Раскрывается существо категории риска, неопределенности, шанса. Вводятся нечетко-множественные описания, исследуется риск банкротства корпорации. количественно оценивается риск инвестиционного проекта как некоторой единицы бизнес-активности. оценивается риск бизнес-портфелей корпораций, рассматривая корпоративный бизнес под углом зрения его стратегического планирования.

 

10. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт для бакалаврів

канд. фіз.-мат. наук Мальцева А.Ю.

 1. Детерміністське прогнозування чисельності видів.

Пропонується застосувати теорію диференційних рівнянь для прогнозування чисельності видів у моделях типу «хижак-жертва».

 1. Різні підходи до побудови інтеграла Лебега.

Пропонується співставити два методи побудови інтеграла Лебега: класичний та за схемою Даніеля.

 

 1. Міри на нескінченновимірних просторах.

Пропонується застосувати схему Даніеля для побудови гаусівської міри на нескінченновимірному кубі.

 1. Рівняння із суттєво нескінченновимірними операторами.

 

Пропонується дослідити певні рівняння із операторами типу Лапласа-Леві.

 

 1. Стійкість по відношенню до імпульсної дії для рівнянь у банановому просторі.

11. Основні напрями вибору тем дипломних робіт та проектів для бакалаврів

Назарчук І. В.

 

1. Побудова інформаційної системи.

2. Побудова системи діагностики стану складного об”єкту.

 

12. Основні напрями вибору тем дипломних робіт та проектів для бакалаврів

доцента, канд.техн. наук Недашківської Н.І.

1.      Багатокритеріальна підтримка прийняття рішень за методами аналізу ієрархій.

Розглядаються методи знаходження коефіцієнтів важливості (пріоритетності) альтернатив рішень за умов, коли альтернативи мають бути оцінені за багатьма критеріями при відсутності кількісної інформації в обсязі, необхідному для оцінювання. Відсутність кількісної інформації при розв’язанні інноваційних задач спричиняє необхідність використання оцінок експертів. Дослідити багатокритеріальні методи знаходження ваг альтернатив та реалізувати ці методи на одній з мов програмування.

2.      Оцінювання узгодженості експертної інформації при багатокритеріальній підтримці прийняття рішень.

Інформація, що надається експертом, є суб’єктивною, тому може містити протиріччя. Дослідити різні показники узгодженості експертних оцінок. Реалізувати модуль розрахунку показників узгодженості.

3.      Порівняльний аналіз методів оцінювання альтернатив за одним критерієм.

4.      Оцінювання альтернатив за інформацією групи експертів.

5.      Оцінювання явища реверсу рангів в методах аналізу ієрархій

Реверс рангів – це зміна порядку ранжування альтернатив рішень при додаванні / вилученні альтернативи. Провести моделювання і знайти частоти появи реверсу при використанні методів аналізу ієрархій (генерування випадковим чином великої кількості тестових задач прийняття рішень з різною кількістю критеріїв та альтернатив). Дослідити припустимість реверсу рангів в практичних задачах прийняття рішень. Виявити причини появи реверсу.

6.      Оцінювання ризиків при виборі постачальника (логістика) за допомогою методів аналізу ієрархій.

7.      Оцінювання ефективності функціонування підприємства методами Balanced Scorecard (BSC) та аналізу ієрархій.

Збалансована система показників (BSC) включає: фінансові показники (дохід, cash flow, ROI, EVA, NPV тощо); задоволення споживачів (ринкова позиція підприємства, доля ринку в цільових сегментах тощо); внутрішній бізнес-процес; навчання і зростання. Використання інтегрованого методу BSC з аналізом ієрархій дозволяє збалансувати: коротко- і довготермінові цілі; фінансові та не фінансові показники; внутрішні та зовнішні перспективи; випереджаючі та запізнюючі індикатори.

 

 

 

13. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт  для бакалаврів

доцента, канд. фіз.-мат. наук Подколзіна Г. Б.

1.                        Симплектические пространства.

Симплектические пространства это линейные пространства с фиксированной на ней полуторолинейной кососимметрической формой.

 

2.                        Линейные топологические пространства.

Изучение линейных пространств с введенным на них понятием сходимости.

 

3.                        Тензоры.

Тензоры это элементы тензорного произведения линейных пространств.

4.                       Алгебры Ли.

Алгебры Ли это алгебры с не ассоциативным умножением (пример векторное произведение). Возникли в работах Софуса Ли при исследовании симметрий дифференциальных уравнений.

 5.Многообразия.

 Многообразия это множества, на которых можно ввести локальные координаты, например поверхности.

 14. Основні напрями вибору тем дипломних проектів і робіт

професора, докт.техн.наук Подладчикова В. М.

 

1. Разработка, анализ и применение методов адаптивной калмановской фильтрации.

 2. Методы оптимального портфельного инвестирования.

 3. Анализ влияния психофизических нагрузок на функциональное состояние человека.

 4. Оценивание неизвестных параметров в условиях малой выборки.

 15. Основні напрями вибору тем дипломних робіт та проектів для бакалаврів

доцента, канд. фіз-мат. наук Спекторського І.Я.

 1. Замкнені класи булевих функцій (класи Поста).

Передбачається вивчення повного опису замкнених класів булевих функцій, запропоноване Е.Л.Постом. Бажано запропонувати власні варіанти базисів.

 1. Предикатний опис замкнених класів булевих функцій.

Передбачається вивчення опису замкнених класів булевих функцій Поста за допомогою предикатів (кожен клас задається набором предикатів, які зберігаються функціями цього класу).

 1. Алгебраїчні властивості нечітких чисел.

Здобувач має дослідити, які з традиційних алгебраїчних властивостей операцій над звичайними числами (комутативність та асоціативність додавання і множення, дистрибутивність, наявність нейтральних та обернених можна перенести на нечіткий випадок.

 1. Функціональні послідовності та ряди з нечітким аргументом: достатні умови збіжності.

 1. Зображення контекстно-вільних мов як гомоморфний образ перетину "дужкової" та регулярної мов.

Результат відомий як теорема Хомського-Шютценберже. Здобувач має розібрати доведення основної теореми (з допоміжними твердженнями), а також продемонструвати цю побудову на конкретних прикладах.

 1. Побудова загально рекурсивної функції, яка не є примітивно-рекурсивною. Один з варіантів такої функції відомий як функція Аккермана.

Здобувач має дослідити спосіб побудови функції Аккермана (або іншої функції, що потрапляє у проміжок між примітивно та загально рекурсивними функціями), а також довести, що ця функція дійсно є загально-, але не примітивно рекурсивною.

7.     Мови, пов'язані з мережами Петрі. Послідовності запусків переходів заданої мережі Петрі визначають певну формальну мову.

У залежності від обмежень на співставлення переходам символів алфавіту, а також від умов обриву послідовності запусків, виникають різноманітні класи мов, які не вписуються в ієрархію Хомського. Здобувач має дослідити ці класи за мірою своїх можливостей.


16. Основні напрями вибору тем дипломних робіт та проектів для бакалаврів канд. фіз-мат. наук Стуся О.В.

1.      Мови мереж Петрі. Нові дослідження.

Досліджено лише небагато класів мов мереж Петрі. Встановлено їхнє місце в ієрархіях Хомського.

2.      Алгоритми на графах. Нові дослідження.

Розглядаються різноманітні алгоритми: як нові, так й удосконалені для багатьох класів графів.

3.       Нові дослідження в теорії автоматів.

Розглядаються автомати - розпізнавачі для мов з проміжних випадків в ієрархіях  Хомського. Їхні властивості, теореми про характеризацію.

4.      Використання нерівностей типу Чебишева для оцінювання коваріаційних функцій випадкових процесів.

Розглядаються різноманітні класи узагальнень гаусових випадкових процесів. Використовуються нерівності для розподілів супремумів випадкових процесів. Для їх отримання використовуються різні методи (метод мажоруючих мір, метод ентропії ).

5.      Використання нерівностей для випадкових процесів в математичній статистиці.

Отримані нерівності використовуються для оцінювання параметрів гауссових випадкових процесів як у точці так і на відрізку.

 

17. Основні напрями вибору тем дипломних робіт та проектів для бакалаврів

доцента, канд.техн. наук Тимощук О. Л.

 

 1. Анализ и обработка данных (статистические методы обработки информации).

5-10 тем

 

 1. Задачи и алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ):

 • интеллектуальные агенты;
 • представление знаний в ракурсе ИИ;
 • машинное обучение (символьное, нейросетевое и эмерджентное).

5-10 тем

 

3.   Математическое программирование (задачи линейного, нелинейного, динамического программирования).

5-10 тем.

 

18. Основні напрями вибору тем дипломних робіт та проектів для бакалаврів доцента, канд. економ. наук Удовенка В.С.

 

1.      Програмування web-документів з боку клієнта (сервера).

Програмування інтернет- сторінок з боку: клієнта - HTML, CSS, JavaScrіpt, flash, DHTML, XML і ін.; сервера - РНР).

 

2.      Комп'ютеризація банківської справи.

Ведення анкет клієнтів. Ведення рахунків. Ведення документів операціоністом.

3.      Моделювання роботи брокера на біржі.

4.      Структура и принципы разработки системы для поиска информации в сети Интернет.

5.      Сайт как способ индивидуального представления в Интернете.

6.      Інформаційний менеджмент як сукупність принципів, методів і форм керування інформаційним процесом.

7.      Управління процесами створення нових знань. Управління творчим потенціалом.

 

Класифікація інформаційних систем (ІС) і тенденція їхнього розвитку (або організацій). Види ІС підприємств: MRP; MRPII; ERP; APS; системи електронної комерції (e-CS). MIS, DSS, IPSS, СФР.

 

8.      Переваги й недоліки закупівлі готових або розробки нових ІС.

Замовлені й унікальні системи. Тиражуємі системи. Проблема адаптації й адаптовані системи. Загальні рекомендації з вибору інформаційних систем: загальні властивості, функціональні можливості, особливі вимоги. Outsorcius.

9.      Управління ІС на різних етапах життєвого циклу.

Планування ІС; аналіз вимог до ІС; проектування, програмування, тестування й налагодження ІС; експлуатація й супровід. Впровадження ІС. Існуючі моделі життєвого циклу: каскадна, поетапна, спіральна.

10. Інформаційний менеджмент організації.

Облік і аналіз сформованої ситуації в системі управління й необхідність установки ІС. Планування ІС: стратегічне й оперативне планування. Стратегічне планування ІС: цілі, обмеження, технології. Очікувані властивості нової структури управління. Передбачувані наслідки реорганізації. Складання бізнес-плану автоматизації. Оцінка очікуваних ризиків ІС. Оперативне планування ІС. Принципи оперативного планування реалізації (впровадження).

 

11. Моделювання вимог до інформаційних систем .

Аналіз вимог фірми – споживача (ФСПОЖ) до ІС. Аналіз вимог фірми-виробника (ФВИР) до ІС, цілі аналізу. Модель вимог. Структурні методи аналізу: діаграми потоків даних, діаграми сутність-зв’язок (відношення), діаграми переходів станів.

12. Вибір й закупівля інформаційних систем на фірмі-споживачі.

Оцінка очікуваних ризиків закупівлі ІС і керування ними. Рекомендації з вибору системи. Консультаційні послуги з вибору ІС. Зміст договору на закупівлю ІС.

 

13. Організація продажів інформаційних систем ФВИР (фірма-виробник).

Організація Інтернет-магазину.

 

14. Особливості рекламних компаній для інформаційних систем.

Вибір рекламної стратегії. Канали поширення ІС. Механізми завоювання й утримання своїх "ніш" і секторів на ринку ІС. Характеристика факторів, що впливають на збільшення числа впроваджень або доходу від реалізації ІС. Поняття "вертикального" і "горизонтального" рішень. Характерні риси Інтернет-порталів фірм-розроблювачів ІС як інструмента маркетингу.

15. Управління проектуванням і програмуванням ІС на Фірмі-Виробнику й у Фірмі-Споживачу.

Методи організації проектування ІС. Метод "водоспаду": послідовність (планування - аналіз - розробка -реалізація -впровадження). Еволюційний метод. Інкрементальний метод. Прототипне проектування.

16.Організація проектування архітектури ІС (фірма-виробник ФВИР і фірми-споживача ФСПОЖ).

Детальне проектування ІС і участь ФВИР і ФСПОЖ. Види проектування:

 

17. Управління впровадженням інформаційної системи Фірмою-виробником й Фірмою-Споживачем.

Навчання користувачів (персоналу ФСПОЖ) ІС. Проблеми впровадження ІС і перспективи реорганізації й е інжинірингу діючої системи керування. Методи подолання опору інноваціям. Організація безконфліктного впровадження ІС. Створення єдиного колективу. Ризики періоду впровадження ІС і керування ними.

 

18.Управління експлуатацією й супроводом ІС.

Діяльність IT-менеджера ФСПОЖ по керуванню експлуатацією ІС і її супроводом. Поняття гарячої лінії, «швидкої допомоги». Поширення нових версій. Робота IT-менеджера ФСПОЖ по підтримці інформаційної системи в робочому стані, проблеми експлуатації й супроводу ІС. Ризики періоду експлуатації й керування ними.

 

19. Управління життєвим циклом організації як соціальної системи.

Життєвий цикл організації («онтогенез») відбиває її еволюцію («філогенез») від задуму до зникнення організації як окремої сутності. Очевидно, що питання керування життєвим циклом ставляться до стратегічних завдань. Однак у явному виді це завдання звичайно не формулюється. (Мова звичайно йде або про розвиток організації, або про реорганізацію.) Розвиток означає «рух у напрямку стадії «розвитку» або «зрілості», а реорганізація – спроба перейти зі стадії «старості» у стадію «розвитку». Розвиток означає «з у напрямку стадії «розвитку» або «зрілості», а реорганізація – спроба перейти зі стадії «старості» у стадію «розвитку».

 

20. Від масового виробництва до «ощадливого» (або «дбайливого» виробництва).

Принципи такого виробництва включають : командну роботу, постійний обмін інформацією, ефективне використання всіх видів ресурсів і виключення відходів і втрат, безперервне вдосконалювання. У порівнянні з масовим виробництвом вдається приблизно вдвічі (!) скоротити: витрати людської праці на підприємстві, виробничі площі, інвестиції, час на технологічну підготовку й інженерний супровід виробництва, час на розробку нової продукції.

 

21.Інформаційний менеджмент як засіб економічного зросту та конкурентоспроможності.

22.  Моделі управління документами, знаннями та інноваціями в бізнесі.

23. Моделі управління запасами в менеджменті.

24. Особливості систем ЕRP та етапи їхнього розвитку.

25. Особливості сінергетики щодо рішення проблеми інформаційного менеджменту.

26.Реінжиніринг бізнес-процесів як засіб інформаційного менеджменту.

27. Управління документами, знаннями та інноваціями в бізнесі.

28. Шляхи розв’язання конфліктів та їхні економіко-математичні моделі.

29. Інвестиційна діяльність комерційного банку (банків).

30. Інвестиційна політика в енергетичній (або в іншій) галузі України.

31.  Інновація як джерело сучасного економічного зростання.

32.       Методи проектування організаційних структур інноваційних організацій.

33.       Науково-технічні парки - сучасна модель організації інноваційного процесу.

34.       Ознаки поняття «інноваційна економіка».

35.       Особливості інформаційної економіки.

36.  Інформація як компонент інформаційної економіки. Мінітюарізація виробництва й розвиток нанотехнологій.

37.  Розробка інноваційного проекту (на прикладі конкретного продукту).

38.       Специфіка захисту авторського права в Україні.

39.       Специфіка інноваційної діяльності в країнах-лідерах.

 

19. Основні напрями вибору тем дипломних робіт та проектів для бакалаврів

доцента, канд. фіз-мат. наук Яковлевої А.П.

 

 1. Задача про знаходження відрізка найменшої довжини, який сполучає сторони заданого кута та проходить через задану точку, й методи її розв’язання.

 1. Порівняльний аналіз методів дослідження функції Розенброка (у двовимірному та багатовимірному випадках).

 1. Порівняльний аналіз методів одномірної оптимізації унімодальних функцій.

 1. Методи безумовної оптимізації для дослідження функцій з погано обумовленою матрицею Гессе (ярні функції).

 1. Задача знаходження точки у просторі, сума відстаней від якої до m заданих точок була б мінімальною.

 1. Задача знаходження точки на одиничній кулі, сума відстаней від якої до m заданих точок була б мінімальною.

 1. Квазіньютоновські методи безумовної оптимізації та їх порівняльний аналіз.

 1. Порівняльний аналіз методів одномірної оптимізації багато екстремальних функцій.

 1. Методи штрафних функцій – порівняльний аналіз.

 1. Метод лінеаризації як один з найефективніших методів розв’язку задач математичного програмування.