Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Ласкаво просимо до Кафедри математичних методів системного аналізу.

 Кафедра ММСА

Новий сайт Кафедри ММСА

Кафедра Математичних методів системного аналізу була створена 26 років тому. В ці два з половиною десятиліття вмістилося дуже багато чого: бурхливий розвиток методів системного аналізу, зміна поколінь ЕОМ, активне впровадження технологій штучного і обчислювального інтелекту в самі різні засоби автоматизації, об'єднання мільярдів комп'ютерів в обчислювальні мережі, інформація і функції яких стали важливою частиною середовища проживання людини. Колектив кафедри завжди намагався сам не відставати від велінь часу і все робити для того, щоб випускники були успішними в тому вирі змін комп'ютерних технологій, обчислювальних методів, апаратних і програмних засобів, який по крутизні змін і сталості напору випереджає багато інших предметних областей.

Кафедра математичних методів системного аналізу входить до складу Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" і функціонує в НТУУ «КПІ» з 1988 року.

На кафедрі ММСА навчається більше тисячі студентів.

Проведення освітньої діяльності на кафедрі ММСА з підготовки бакалаврів і магістрів здійснюється за напрямами:

- 6.040303 Системний аналіз (за програмою професійного спрямування «Системний аналіз і управління», кваліфікація – бакалавр прикладної математики;

- 6.050101 Комп’ютерні науки (за програмою професійного спрямування “Інтелектуальні системи прийняття рішень», кваліфікація – бакалавр комп’ютерних наук.

Нормативний термін навчання за програмою підготовки бакалавра за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців. Нормативний термін навчання за програмою підготовки магістра – 1 рік 10 місяців.

У межах кожної спеціальності при підготовці магістрів існують профильні спеціалізації, спрямовані на більш конкретні практичні аспекти застосування загальної підготовки.


Спеціальність «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ»

Фахівці цієї спеціальності є «системними аналітиками» в складних системах різної природи (економічних, фінансових, соціальних, політичних, технічних, адміністративних, екологічних).

Системний аналітик — це фахівець, здатний розробити проект вирішення поставленої проблеми незалежно від сфери діяльності. Робочим інструментарієм системного аналітика є моделювання, методи оптимізації і дослідження операцій, методи сталого розвитку, техніка прогнозів і ризиків, теорія керування і прийняття рішень, теорія ігор та конфліктів, експертне оцінювання та ін. Вивченню цього інструментарію та вмінню ним користуватися в ННК «ІПСА» приділяється значна увага. Математичне забезпечення при підготовці системних аналітиків характеризується багатством і різноманіттям математичних методів, які вивчаються у курсах математичного аналізу, алгебри і геометрії, диференціальних рівнянь, дискретної математики, функціонального аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики, математичної логіки та теорії алгоритмів, рівняннях математичної фізики, випадкових процесів, теорії автоматів і формальних мов обчислювальних методів.

Програмні комплекси системного аналізу реалізуються на операційних системах Unix, Windows, мовах програмування C, C++, C#, Java, реляційних та об’єктноорієнтованих системах управління базами даних (СУБД).

Для поглибленого вивчення окремих напрямів в методології системного аналізу в ННК «ІПСА» введені такі спеціалізації:

«Системний аналіз фінансового ринку» — за спеціалізацією студенти при спеціальній підготовці отримують знання з фінансової математики, корпоративних фінансів, моделювання економічних систем, статистичного аналізу економічних процесів, методів прогнозування в макроекономіці і фінансовій сфері, менеджменту ризиків.

«Системний аналіз у менеджменті проектів» — за спеціалізацією студенти отримують знання з основ теорії управління великими бізнес-проектами, систем підтримки прийняття рішень у менеджменті проектів, інструментальних засобів SAP, моделюванню бізнес-процесів.

«Системні дослідження сталого розвитку і державного управління» — студенти вивчають елементи теорії катастроф, моделювання сталого розвитку, стратегічне управління в умовах сталого розвитку, глобальні ризики для сталого розвитку, основи державного управління.


Спеціальність «СИСТЕМИ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

Фахівці цієї спеціальності отримують кваліфікацію «системного аналітика» в області проектування інтелектуальних систем прийняття рішень (СПР). Робочий інструментарій і математичне забезпечення фахівця з даної спеціальності не відрізняється від інструментарію і фундаментальної математичної підготовки за спеціальністю «Системний аналіз і управління».

З професійної і практичної підготовки студенти набувають знань з основ системної математики, методів прийняття рішень в умовах конфлікту, методів моделювання складних мереж, методів аналізу ієрархій в СПР, нечітких моделей та методів в СПР, байєсових мереж та дерев рішень в СПР. Для поглибленого вивчення окремих напрямів проектування систем прийняття рішень введені такі спеціалізації:

«Системи прийняття рішень у макроекономіці і бізнесі» — за спеціалізацією студенти вивчають кейс-методи в економіці і бізнесі, методи аналізу та оптимізації інвестиційних проектів, моделювання та аналіз фінансових ринків, комп’ютерні інформаційні технології в економці і фінансовій сфері, управління ризиками, набувають знань з комп’ютерних систем прийняття рішень в складних економічних системах.

«Системи прийняття рішень в менеджменті проектів» — студенти вивчають за програмою всесвітньої асоціації SAP методи управління проектами, інструментальні засоби SAP, моделювання і автоматизацію бізнес-процесів.


Спеціальність «СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ»

Фахівці цієї спеціальності здатні проектувати і розробляти інтелектуальні технології і системи в різних сферах діяльності (економічних, фінансових, соціальних, політичних, технічних, адміністративних, екологічних).

Робочим інструментарієм цих фахівців є методи і засоби інженерії знань, експертних систем, менеджменту знань, онтологічного інжинірингу, нечіткої математики, інтелектуального аналізу інформації, інтелектуальної робототехніки, генетичні, нейромережеві, евристичні алгоритми, технології і системи, що орієнтовані на знання, когнітивне, еволюційне, семіотичне моделювання, комп'ютерна лінгвістика, мультиагентні системи та ін.

Вивченню цього інструментарію та вмінню ним користуватися в ННК «ІПСА» приділяється значна увага. Математичне забезпечення при підготовці цих фахівців характеризується багатством і різноманіттям математичних методів, які вивчаються у курсах математичного аналізу, алгебри і геометрії, диференціальних рівнянь, дискретної математики, теорії ймовірностей та математичної статистики, математичної логіки та теорії алгоритмів, рівняннях математичної фізики, випадкових процесів, теорії автоматів і формальних мов обчислювальних методів, нечіткої математики.

Iнструментальні програмні комплекси реалізуються на операційних системах Unix, Windows, мовах програмування C, C++,C#, Java, реляційних та об’єктноорієнтованих системах управління базами даних (СУБД). Також вивчається спеціальний інструментарій: мови ПРОЛОГ і ЛІСП, інструментальні комплекси для побудови баз знань, експертних систем, онтологій, мультиагентних систем.


Основними напрямами наукової діяльності ММСА є:
• розробка принципів і методів системного аналізу;
• проведення прикладних досліджень у сфері системного аналізу;
• аналіз і проектування складних інформаційних систем;
• прогнозування державних проблем;
• системні дослідження в сфері глобальних змін;
• здійснення широкомасштабних міжнародних зв'язків у сфері освіти і науки.

До викладання лекцій, проведення практичних занять, керівництва дипломними роботами залучаються досвідчені вчені та педагоги НТУУ «КПІ», Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Інституту математики НАН України, Інституту космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства.

На сьогодні на кафедрі працюють: 1 дійсний член та 1 член-кореспондент Національної академії наук України, а також 2 дійсних члена Міжнародної академії наук Вищої школи, 22 доктора наук і 38 кандидатів наук.

В обладнаних за найсучаснішими принципами комп’ютерних лабораторіях створені всі умови для практичних занять, зокрема для проведення навчальних курсів мережевої академії CISCO з проектування, побудови та адміністрування локальних і глобальних мереж, з ряду напрямків, пов’язаних з аналітичним супроводженням банківської діяльності та ін.

Постер 1

Кафедра готує спеціалістів у сферах системного аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень, здатних проектувати, створювати й експлуатувати комп’ютерні системи для аналізу, прогнозування, управління і проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних і фінансових об’єктах.

Сфера діяльності випускників ММСА – управління, аналіз і програмування діяльності банків, фондових, валютних і товарних бірж, аналітичні відділи міністерств, податкові інспекції, відділи валютних, товарних і фондових ринків, Міністерство фінансів України і Міністерство економіки України, аналітичні відділи спецслужб, пенсійні фонди, центри проектування баз даних, розробка автоматизованих систем.

Строки підготовки: бакалавр - 4 роки; спеціаліст - 5,5 років; магістр - 6 років.